O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2004   17 maja 2004 - 19 maja 2004

Akredytacja - klucz do jakości wyników analitycznych?

 

 

GBC – 25 lat innowacji    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC   
Warszawa   

 

 

Co z tą jakością w chemii analitycznej?    

prof. dr hab. Adam Hulanicki   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Jakość wyników w pomiarach rutynowych i w badaniach naukowych    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Interferencje w spektrometrii optycznej i rentgenowskiej    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

 

 

Co zrobić, aby akredytacja była kluczem do jakości wyników analitycznych    

mgr inż. Tomasz Wontorski   
Polskie Centrum Akredytacji   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Technika spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego (IDMS)    

prof. dr hab. Jacek Namieśnik,
dr inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Halucynogeny - magia, zwidy, sztuka, chemia, analityka    

prof. dr hab. Andrzej Parczewski   
Wydział Chemii, UJ   
Kraków   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Metodyka identyfikacji i oznaczania wybranych substancji halucynogennych dla potrzeb opiniowania sądowego    

dr Wojciech Lechowicz   
Instytut Ekspertyz Sądowych   
Kraków   

 

W pracy zaproponowano metodykę postępowania analitycznego mającego na celu wykrywanie i oznaczanie halucynogenów w płynach ustrojowych (krwi). Używano w tym celu zredukowanej objętości krwi: 0,2 ml w przypadku oznaczeń LSD, MDA, MDMA, MDMA oraz 0,5 ml w przypadku analizy skryningowej oraz oznaczeń psylocyny i THC. Zmniejszono w ten sposób pięcio- i dwukrotnie objętość wymaganej do analizy krwi w porównaniu z przeciętnie wykorzystywaną w tych celach objętością.

W metodzie LC-MS/APCI zoptymalizowano warunki jonizacji oraz fragmentacji DMT, DOB, DOM, LSD, MBDB, MDA, MDEA, MDMA, meskaliny, O-H-LSD, PCP oraz psylocyny. Optymalizowano napięcie fragmentora (60V), napięcie kapilary (4000V), temperaturę odparowalnika (320oC), temperaturę gazu osuszającego (300oC), przepływ (7 l/min) i ciśnienie gazu osuszającego (35 psi) oraz prąd igły koronowej (4,5 uA).

Selektywność metody określano na podstawie badań krwi referencyjej, wolnej od halucynogenów, w kierunku potencjalnych interferentów. W badaniach stosowano dwie grupy kolumn pracujących w układzie odwróconych faz z wypełnieniem na bazie krzemionki modyfikowanej łańcuchami alifatycznymi C-8 oraz C-18.

W przypadku analizy skryningowej zadowalające efekty uzyskano, stosując kolumnę LiChroCART 125x2 z wypełnieniem Superspher 60 RP-select B przy natężeniu przepływu 0,4 ml/min.

Zróżnicowana pod względem właściwości fizykochemicznych grupa halucynogenów wymagała zastosowania warunków gradientowych. Profil gradientu dobrano na podstawie szeregu prób. Czasy retencji zawierały się w granicach od 5,30 min (psylocyna) do 10,65 min (PCP). W tych warunkach rozdzielono izomery MDEA i MBDB (Rs = 1,23), w przypadku których monitorowano ten sam jon pseudomolekularny m/z = 208.

W przypadku oznaczeń w metodzie LC-MS stosowano krótkie kolumny chromatograficzne o długości 55 mm z wypełnieniami Superspher RP-8e w przypadku psylocyny oraz Purospher RP-18e w przypadku metylenodioksyamfetamin. Rozdział izomerów LSD i LAMPA w metodzie HPLC-FL wspomagano napisanym w tym celu programem komputerowym. Błąd względny symulowanego czasu retencji nie przekraczał 3%.

Pełna wersja referatu:   1331 Kb

   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Wymagania unijne w zakresie analityki pozostałości chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego    

prof. dr hab. Jan Żmudzki   
Państwowy Instytut Weterynaryjny   
Puławy   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Oznaczanie specjacji rtęci    

dr Tadeusz Glenc   
Testchem   
Pszów   

 

 

Odparowanie laserowe w ICP-MS    

dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Australia   

 

 

Walidacja metod a niepewność pomiaru analitycznego    

dr Marek Dobecki   
Instytut Medycyny Pracy   
Łódź   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
UMCS   
Lublin   

 

 

ARCHIWUM – źródło wiedzy    

mgr inż. Maria Ramsza   
SELMAR   
Warszawa   

 

 

Porównanie parametrów analitycznych standardowych lamp katodowych z lampami o podwyższonej jasności (Super Lampy)    

Jeff Green   
Photron Pty. Ltd.   
Australia   

 

 

Gazy specjalne BOC - jakość przede wszystkim    

mgr inż. Waldemar Kietliński   
BOC   
   

 

 

"Piękna i Bestia” - czyli leki dawne i całkiem nowe    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

 

System bezpieczeństwa informacji w laboratorium    

mgr Marcin Białkowski   
DM Qualitas   
Poznań   

 

 

Magiczne słowo specjacja    

dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Urządzenia mikrofalowe w akredytowanym laboratorium analitycznym    

dr Edward Reszke   
ERTEC   
Wrocław   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Krajowe Laboratorium Pasz - zadania i zakres badań środków żywienia zwierząt    

dr Waldemar Korol   
Zakład Higieny Weterynaryjnej   
Lublin   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Technika łączona HPLC-HG-AAS, czyli znów o analityce specjacyjnej    

dr Przemysław Niedzielski   
UAM   
Poznań   

 

STATYSTYKA Ślesin 2004

Liczba wykładów: 22
Dla 16 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 10 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 11 godzin i 20 minut.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt