O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2003   26 maja 2003 - 28 maja 2003

Analityka-Akredytacja-Unia

 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

 

SELMAR - jesteśmy z Państwem już 20 lat!    

   
   
   

 

 

Chemia analityczna we współczesnym świecie    

prof. dr hab. Adam Hulanicki   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Analityka chemiczna - problemy, ograniczenia    

prof. dr hab. Adam Hulanicki   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

System jakości w laboratoriach badawczych - czy jest on potrzebny czy nie?    

mgr inż. Tomasz Wontorski   
PCA   
Warszawa   

 

 

Polskie laboratoria analityczne w drodze do Unii Europejskiej    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Nowe formy kontaktu z klientem    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC   
Warszawa   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Badania fizyko-chemiczne procesów celulozy pod wpływem atramentów żelazowo-galusowych w zabytkach rękopiśmiennych    

dr Barbara Wagner - Laureat Nagrody   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
lub
Wycieczka statkiem po jeziorze ślesińskim    

 

 

 

O filozofii korelacji    

prof. dr hab. Andrzej Parczewski   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Kontrolowanie stężenia rtęci w środowisku    

dr inż. Iwona Szynkowska   
Politechnika Łódzka   
Łódź   

 

 

Nowa ustawa o finansowaniu nauki    

prof. dr hab. Tadeusz Paryjczak   
Politechnika Łódzka   
Łódź   

 

 

Systemy jakości stosowane w firmie GBC Scientific Equipment    

dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Melbourne   

 

 

Bezpośrednie oznaczanie pierwiastków śladowych z ciała stałego metodą GF-AAS w aspekcie walidacji procedury analitycznej    

dr Ryszard Dobrowolski   
UMCS   
Lublin   

 

 

'Forever young' - czyli sposoby na wieczną młodość    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

 

Dlaczego warto zaufać firmie PHOTRON?    

Managing Director Jeff Green   
Photron Pty. Ltd.   
Australia   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Skuteczne wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001    

mgr inż. Marcin Białkowski   
DM Qualitas sp. z o.o.   
Warszawa   

 

 

Porozmawiajmy o Unii Europejskiej    

inż. Jerzy Wojciechowski   
Centrum Informacji Europejskiej   
Konin   

 

 

Centra decyzyjne obrotu próbkami w programie LABORATORIUM 2000    

mgr inż. Maria Ramsza   
SELMAR   
Warszawa   

 

 

WARSZTATY APARATUROWE (rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

- program LABORATORIUM 2000 - pokaz wybranych modułów i funkcji    

   
   
   

 

      

- woda czysta w analityce - pokaz systemów do oczyszczania wody    

   
   
   

 

      

- nowe rozwiązania w chromatografii gazowej - prezentacja chromatografu gazowego    

   
   
   

 

      

- uniwersalny analizator rtęci – pokaz analizatora    

   
   
   

 

 

Materiały odniesienia i ich racjonalne stosowanie    

dr Bolesław Jerzak   
LGC Promochem   
Warszawa   

 

 

Sterowanie jakością analiz chemicznych    

dr Marek Dobecki   
Instytut Medycyny Pracy   
Łódź   

 

 

Materiały odniesienia - podstawowe narzędzie wewnętrznego sterowania jakością badań    

dr Małgorzata Trzcinka-Ochocka   
Instytut Medycyny Pracy   
Łódź   

 

 

Udział Laboratorium akredytowanego w badaniach międzylaboratoryjnych jako element zarządzania jakością badań    

mgr Elżbieta Zdanowicz   
Stacja Chemiczno-Rolnicza   
Wesoła k/Warszawy   

 

Potwierdzenie przez laboratorium własnych kompetencji do wykonania badań stanowi duży problem dla większości laboratoriów chemicznych. Uzyskanie przez Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie statusu laboratorium akredytowanego zobligowało personel do wzmożenia działań potwierdzających deklaracje jakościowe zawarte w przyjętej polityce jakości. Stosowany w naszym laboratorium system sterowania jakością badań, oprócz bieżącego zapewnienia jakości wyników, umożliwia monitorowanie stabilności metod badawczych. System kontroli opisany w procedurze „Sterowanie jakością badań” prowadzony jest w dwóch niezależnych pionach, z których jeden obejmuje udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Nasze laboratorium od 1998 roku dokonuje oceny swoich kompetencji technicznych w oparciu o wyniki uzyskiwane w badaniach międzylaboratoryjnych wewnętrznych i zewnętrznych. Posiadamy program badań porównawczych organizowanych w obrębie 17 laboratoriów SChR (badania wewnętrzne) i obejmujący cały zakres wykonywanych badań. Wszystkie nasze działania dotyczące badań międzylaboratoryjnych są zgodne z wymaganiami Przewodnika ISO/IEC 43: 1997 „Badanie biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne. Część 1. Projektowanie i realizacja programów badania biegłości”. Wszystkie laboratoria SChR wdrożyły system jakości i uczestniczą również w międzynarodowych badaniach porównawczych (badania zewnętrzne) zwiększając systematycznie ilość analizowanych pierwiastków. Opracowania wyników każdej serii badań są szczegółowo analizowane i omawiane z zespołem analitycznym. Stanowią podstawę do ewentualnych działań korygujących lub zapobiegawczych. Wyniki te są prezentowane na tablicach ogłoszeń w laboratorium. Kierownik d/s Jakości wykonuje zbiorcze okresowe zestawienia rezultatów tej formy kontroli jakości dla każdego pierwiastka, analizując jednocześnie trendy zmian w poszczególnych latach. Stosowany przez nas system zarządzania jakością badań został zaakceptowany i pozytywnie oceniony przez audytorów PCA. Wysoka ocena laboratorium uzyskiwana w badaniach porównawczych międzylaboratoryjnych czy badaniach biegłości ma bezpośrednie odzwierciedlenie w uzyskiwaniu rzetelnych i wiarygodnych wyników badań spełniających oczekiwania klientów.

 

 

Techniki łączone w analizie specjacyjnej, czyli między chromatografią a spektrometrią    

dr Przemysław Niedzielski   
UAM   
Poznań   

 

STATYSTYKA Ślesin 2003

Liczba wykładów: 22
Dla 3 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 2 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 11 godzin i 55 minut.

Liczba warsztatów: 4.
Łączny czas trwania warsztatów: 2 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt