O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2002   20 maja 2002 - 22 maja 2002

Sposoby unikania błędów w analityce, czy 'walka z wiatrakami'?

 

 

Praktyczne korzyści zastosowania zmiennego pola magnetycznego w korekcji tła opartej na efekcie Zeemana w analizie próbek środowiskowych    

dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Melbourne   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Metody korekcji tła w atomowej spektrometrii absorpcyjnej    

dr Tadeusz Glenc   
Zakład Produkcyjno-Usługowy
'TESTCHEM'   
Pszów   

 

 

Wprowadzenie próbek analitycznych do plazmy w emisyjnej spektrometrii atomowej    

prof. dr hab. Henryk Matusiewicz   
Wydział Chemii Analitycznej
Politechnika Poznańska   
Poznań   

 

 

Kryteria doboru metody wzorcowania w absorpcyjnej spektrometrii atomowej    

dr Ryszard Dobrowolski   
Wydział Chemii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Źródła błędów i ich eliminacja w technice ICP-OES    

mgr Irena Jaroń   
Centralne Laboratorium Chemiczne,
Państwowy Instytut Geologiczny   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Nowe kierunki rozwoju GBC Scientific Equipment w Polsce    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zapewnienie jakości w laboratorium - moda czy konieczność?    

dr M. Trzcinka - Ochocka
mgr G. Raźniewska   
Instytut Medycyny Pracy
im prof. dra med. Jerzego Nofera   
Łódź   

 

 

Spektrometria ICP-TOF MS    

mgr inż. Elżbieta Skrzydlewska
dr hab. Maria Balcerzak   
Katedra Chemii Analitycznej,
Wydział Chemiczny
Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Opakowań   
Warszawa   

 

Wprowadzone w 1983 r. spektrometry ICP-MS pozwalające na pomiar intensywności strumienia jonów powstałych w plazmie zaoferowały chemikom analitykom bardzo atrakcyjne możliwości, w tym bardzo niskie granice wykrywalności (rzędu ppb, ppt); dużą selektywność pozwalającą na oznaczanie pierwiastków w złożonych matrycach; szeroki zakres prostoliniowości (6-7 rzędów); dużą, w porównaniu z innymi technikami analitycznymi, szybkość prowadzenia oznaczeń i możliwość oznaczania prawie wszystkich pierwiastków układu okresowego.

Zasadniczym elementem spektrometru ICP-MS jest analizator pozwalający rozdzielać jony w zależności od stosunku m/z. Większość aktualnie pracujących aparatów ICP-MS wyposażonych jest w stosunkowo tanie analizatory kwadrupolowe zapewniające zadawalającą rozdzielczość do oznaczania poszczególnych izotopów analitów. Skanujący tryb pracy analizatorów kwadrupolowych (detekcja jonów o określonym m/z w określonym czasie) uzależnia czas detekcji od liczby oznaczanych izotopów. Limituje to w znaczący sposób możliwość wykorzystania techniki do detekcji krótkotrwałych sygnałów generowanych np. techniką ablacji laserowej, w analizie przepływowej, techniką generowania wodorków, w elektroforezie kapilarnej czy technikach chromatograficznych.

Pod koniec lat 90-tych dwie firmy (GBC, Australia i LECO, USA) wprowadziły na rynek nowy typ spektrometrów masowych, w których zastosowano analizator mas rozdzielający jony o różnym stosunku m/z w oparciu o wykorzystanie różnic w czasie ich przelotu (time of flight, TOF) przez określony odcinek (ok. 1 m) wysokiej (rzędu 10-6 Tr) próżni (field free region). Doprowadzone do jednakowej energii kinetycznej jony docierają do detektora w czasie zależnym od ich masy. Pulsowe wprowadzanie jonów (modulacja) do tuby przelotu zapobiega równoczesnemu docieraniu do detektora jonów o różnych masach.

Spektrometry ICP-TOF-MS oferują quasi-jednoczesną detekcję każdego pakietu jonów umożliwiając uzyskanie kompletnego widma z zakresu 1-256 Da w czasie do 25 µs (1 m TOF-MS, 2000 V), ok. 400 razy szybciej w porównaniu z aparatami kwadrupolowymi. Jednoczesna ekstrakcja jonów i znacznie większa szybkość detekcji zapewniają możliwość osiągnięcia większej precyzji oznaczeń (rzędu 0.01-0.1%) i stanowią o lepszej przydatności spektrometrów TOF do pomiaru sygnałów zmiennych w czasie.

Zastosowane dotychczas rozwiązania aparaturowe, w tym ortogonalne i osiowe fragmentowanie wiązki jonów, sposoby eliminacji jonów matrycy, charakterystyka analityczna i przykłady zastosowań stanowią treść prezentacji.

 

 

Najnowsze zastosowania spektrometru ICP-oaTOF-MS Optimass 8000    

dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Melbourne   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Najczęstsze przyczyny powstawania błędów w technice HPLC    

dr inż. Piotr Guga   
Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych PAN,
Zakład Chemii Bioorganicznej   
Łódź   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Photron Pty. Ltd. - ceniony producent lamp spektralnych - nowy partner Selmaru    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC   
Warszawa   

 

 

Błędy systematyczne w analizie śladowej pierwiastków    

prof. dr hab. Jerzy Golimowski   
Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Czynniki wpływające na efektywność mineralizacji na mokro próbek organicznych    

dr Mariola Wasilewska   
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej   
Kędzierzyn Koźle   

 

 

Alchemia miłości    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Zespół Neurobiochemii
Wydział Chemii UJ   
Kraków   

 

 

Program do zarządzania pracą laboratorium/-ów LABORATORIUM 2000 - nowości    

mgr inż. Maria Ramsza   
Selmar   
Warszawa   

 

 

Mineralizacja mikrofalowa - podstawowe przyczyny i źródła błędów    

dr Edward Reszke   
PLAZMATRONIKA S.A.   
Wrocław   

 

 

Istotne błędy i sposoby ich minimalizowania w procedurach analitycznych próbek wody    

dr Danuta Barałkiewicz   
Zakład Analizy Wody i Gruntów
Wydział Chemii,
Uniwersytet im. A. Mickiewicza   
Poznań   

 

 

Sprawdzanie i wzorcowanie spektrofotometrów UV-Vis-NIR za pomocą materialnych wzorców miar    

mgr Jerzy Pietrzykowski   
Główny Urząd Miar   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Źródła błędów w technice generowania wodorków    

dr Przemysław Niedzielski   
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Wydział Chemii,
Zakład Analizy Wody i Gruntów   
Poznań   

 

STATYSTYKA Ślesin 2002

Liczba wykładów: 19
Dla 18 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 8 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 12 godzin i 15 minut.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt