O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2017   22 maja 2017 - 24 maja 2017

Wynik pomiaru - źrodło informacji analitycznej

 

relacja zdjęciowa
       

relacja opisowa
       

 

 

    

   
   
   

 

 

Otwarcie sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Ocena uciążliwości środowiskowej procedur analitycznych    

Rektor prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Przedstawianie wyników badań i wzorcowań w podejściu wymagań normy ISO IEC 17025    

mgr inż. Tadeusz Matras, dyr. PCA   
Polskie Centrum Akredytacji    
Warszawa   

 

 

Nowości firmy Agilent Technologies    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski    
MS Spektrum   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Nieselektywne sygnały analityczne    

dr hab. Michał Daszykowski   
Uniwersytet Śląski   
Katowice   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej    

 

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Modelowanie nieselektywnych sygnałów analitycznych w kontekście kontroli jakości wybranych produktów    

dr Joanna Orzeł   
Uniwersytet Śląski   
Katowice   

 

 

Ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami w ocenie biodostępnej frakcji metali w glebach     

prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz1
dr Barbara Leśniewska1
prof. Józefa Wiater2   
1Uniwersytet w Białymstoku
2Politechnika Białostocka   
Białystok   

 

 

Miarodajność wyników poprzez zapewnienie ich spójności pomiarowej    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań
pełna wersja wykładu dostępna indywidualnie   

 

 

Wzbogacanie metali szlachetnych na materiałach typu SBA-15 z odwzorowaniem jonowym w pomiarach techniką GF AAS    

prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski
mgr Joanna Dobrzyńska
mgr Marzena Dąbrowska
mgr Rafał Olchowski   
UMCS   
Lublin   

 

 

Stereoskopowe obserwacje składu pierwiastkowego, czyli tandemowy układ LIBS/LA-ICP-MS w badaniach ciał stałych    

dr hab. Barbara Wagner
O. Syta, E. Bulska, J. Gonzales, R. Russo   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Czy spektroskopia fluorescencyjna antybiotyku Amfoterycyny B pomoże obniżyć toksyczność leku dla pacjentów?    

prof. dr hab. Wiesław Gruszecki   
UMCS   
Lublin   

 

     

Sesja posterowa    

 

 

     

Biofortyfikacja kiełków roślinnych wybranymi jonami metali w systemie nawożenia roztworami wzbogaconymi    

Eliza Blicharska1,
Ryszard Kocjan1, Łukasz Komsta2
   
Uniwersytet Medyczny
1Zakład Chemii Analitycznej Katedry Chemii
2Katedra i Zakład Chemii Leków   
Lublin   

 

     

Od biofortyfikacji do żywności funkcjonalnej    

Eliza Blicharska,
Ryszard Kocjan, Mariola Śleboda   
Zakład Chemii Analitycznej Katedry Chemii
Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Analityki Medycznej
UM w Lublinie   
Lublin   

 

     

Oznaczanie jonów wybranych metali w moczu pacjentów z kamicą nerkową jako potencjalne narzędzie diagnostyczne    

Eliza Blicharska1,
Miłosz Huber2, Bożena Muraczyńska3,
Ryszard Kocjan1, Maciej Antoniak1,
Wojciech Szwerc1   
1Katedra Chemii, Zakład Chemii Analitycznej,
UM w Lublinie
2Zakład Geologii i Ochrony Litosfery,
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
UMCS
3Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego   
Lublin   

 

     

Analiza RP-HPLC wodno-etanolowych roztworów trans-resweratrolu    

Jolanta Flieger, Eliza Blicharska,
Małgorzata Tatarczak-Michalewska   
Zakład Chemii Analitycznej Katedry Chemii,
Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Analityki Medycznej,
UM w Lublinie   
Lublin   

 

     

Wykorzystanie metod spektroskopowych i elektroforezy kapilarnej do oceny uwalniania srebra z materiałów opatrunkowych    

M. Konop1,2, E. Kłodzińska3,
A. K. Laskowska2, P. Konieczka5,
J. Czuwara2, T. Damps2,
U. Zielenkiewicz4, I. Brzozowska4, L. Rudnicka1,2
   
1Klinika Dermat., WUM
2Z-d Neuropeptydów, Inst. Medyc. Dośw. i Klin. PAN
3Instytut Sportu – PIB
4Z-d Biochemii Drobnoustrojów, Inst. Bioch. i Biofiz. PAN
5Kat. Chemii Analit. PG
   
Warszawa, Gdańsk   

 

Wykorzystanie metod spektroskopowych i elektroforezy kapilarnej do oceny uwalniania srebra z materiałów opatrunkowych

dr n. med. Marek Konop1,2,
dr hab. Ewa Kłodzińska3, prof. nadzw. IS-PIB,
mgr Anna K. Laskowska2,
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka5,
dr n. med. Joanna Czuwara1,
lek. med. Tatsiana Damps2,
dr Urszula Zielenkiewicz4,
dr Iwona Brzozowska4,
prof. dr hab. n med. Lidia Rudnicka1,2

1Klinika Dermatologiczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Koszykowa 82A, 02-008 Warszawa
2Zakład Neuropeptydów, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
3Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa
4Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, ul. A. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
5Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza, 80-001 Gdańsk

Wstęp: Opatrunki ze srebrem stanowią nowoczesną grupę opatrunków aktywnych stosowanych w miejscowym zachowawczym leczeniu ran o różnej etiologii. Wysoka aktywność przeciwdrobnoustrojowa srebra w połączeniu z zaawansowaną technologią samych opatrunków powoduje, że są one polecane zwłaszcza w przypadku ran powikłanych i zakażonych.
Cel badania: Oznaczanie ilości uwolnionego srebra z komercyjnie dostępnych materiałów opatrunkowych i biomateriału na bazie keratyny z dodatkiem srebra (FKDP+AgNP). Ocena biobójczości eksperymentalnego opatrunku FKDP+AgNP oraz jego wpływ na proces gojenia ran u myszy z jatrogennie indukowaną cukrzycą.
Materiały i metody: FKDP otrzymywano zgodnie z metodyką A. W. Lipkowskiego [1]. Nanocząstki srebra otrzymano zgodnie z metodyką Monteiro i wsp. [2]. Do oceny kształtu i morfologii powierzchni otrzymanych biomateriałów wykorzystano skaningową mikroskopię elektronową. Właściwości przeciwbakteryjne zbadano na szczepach S.aureus i E.coli z wykorzystaniem metody dyfuzyjnej. Do badań in vitro wykorzystano fibroblasty wyizolowane od myszy z indukowaną cukrzycą. Nanocząstki srebra oznaczano z wykorzystaniem spektroskopii UV-VIS, atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS) i micelarnej chromatografii elektrokinetycznej (MEKC). Otrzymany preparat FKDP+AgNP przebadano w modelu rany chirurgicznej u myszy z jatrogennie indukowaną cukrzycą (dootrzewnowo podawano streptozotocynę w dawce 80 mg/kg przez 5 kolejnych dni).
Po stwierdzeniu stabilnej cukrzycy, na plecach, symetrycznie wzdłuż linii kręgosłupa wytworzono dwie rany chirurgiczne: kontrolną oraz badaną, na którą jednorazowo aplikowano badany opatrunek keratynowy. Na podstawie dokumentacji fotograficznej obliczono procent wygojenia rany w 4, 7 i 14 dniu eksperymentu. Dokonano oceny biopsji tkankowych (barwienie hematoksylina i eozyna, ocena półilościowa komórek infiltrujących rany) pobranych w 4, 7 i 14 dniu eksperymentu z rany kontrolnej i opatrzonej FKDP+AgNP.
Wyniki: Otrzymany bioopatrunek wykazuje właściwości przeciwbakteryjne w stosunku do badanych szczepów bakterii. Analiza elektroferogramów wykazała, iż technika MEKC pozwala na monitorowanie uwalniania srebra i jego pochodnych w surowicy. Badania in vitro wykazały, iż nanocząstki srebra (stężenie 0,1-2 ppm) są nietoksyczne w stosunku do wyizolowanych mysich fibroblastów i nie powodują zahamowania gojenia rany w modelu in vitro. Badania in vivo wykazały, że rany opatrzone FKDP+AgNP goiły się szybciej (p<0,05) w porównaniu z ranami kontrolnymi. W porównaniu z ranami kontrolnymi, rany opatrzone cechowały się lepszym uporządkowaniem struktury odtwarzającej się tkanki.
W ranie opatrzonej, neutrofilowy odczyn ropny, wysięk oraz wynaczynienie erytrocytów było mniejsze, a efekt końcowy charakteryzował się mniej zaciągniętą i włóknistą blizną w porównaniu do rany nieopatrzonej.
Wnioski: Otrzymany opatrunek keratynowy można rozważać jako bezpieczny i skuteczny materiał pochodzenia biologicznego wspomagający w sposób naturalny gojenie poprzez regulację odczynu zapalnego. Zastosowany opatrunek allogeniczny ulega wbudowaniu w odtwarzające się tkanki i przyspiesza proces gojenia ran. Zastosowane techniki analityczne pozwalają na monitorowanie uwalniania srebra i jego pochodnych z opatrunków.

Literatura:
[1] A.W. Lipkowski, B. et al., Keratin-associated protein micromaterials for medical and cosmetic applications, Polimery. 54 (2009) 386–388.,
[2] Monteiro DR,. et al., The growing importance of materials that prevent microbial adhesion: antimicrobial effect of medical devices containing silver International Journal of Antimicrobial Agents. 2009, vol. 34. p. 103–10.

Streszczenie w formacie pdf:   107 Kb

 

     

Wykorzystanie spektrometru FT-IR Cary 630 do określania półilościowego składu mineralogicznego skał zbiornikowych    

Mateusz Orzechowski   
Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy   
Kraków   

 

     

Nowe metody wytwarzania bioresorbowalnych kompozytów za pomocą cryomłynka firmy SPEX SamplePrep    

Elżbieta Pietrzykowska   
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk   
Warszawa   

 

 

Podejście procesowe przy walidacji procedur analitycznych    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Smog, czyli czym palimy i co emitujemy do atmosfery. Metody pomiaru zanieczyszczeń chemicznych    

prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

 

Główny Urząd Miar - solidny parter nie tylko w badaniach chemicznych    

mgr Andrzej Hantz, Dyrektor Generalny   
Główny Urząd Miar   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Wpływ przygotowania próbki na wynik pomiaru    

dr Waldemar Korol   
Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Nieliniowa krzywa kalibracyjna - konstrukcja i szacowanie niepewności    

dr hab. Wojciech Hyk   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Śladami pierwiastków za pomocą technik sprzężonych ICP-MS    

mgr inż. Monika Stochaj-Yamani   
Perlan Technologies   
Warszawa   

 

 

Warsztaty aparaturowe
(rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

MQC - nowy spektrometr NMR firmy OXFORD Instruments    

.   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

      

Masz dość pobierania próbek? Zmierz je w terenie. Nowe możliwości FTIR    

.   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

      

Proszkowa Dyfrakcja Rentgenowska - nowe narzędzie chemika    

.   
TESTCHEM   
.   

 

 

Atrakcje:
• Quilling - magia papieru
lub
• Mistrzostwa Ślesina na torze gokartowym
lub
• Zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej    

 

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Identyfikacja substancji w chromatografii cieczowej    

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Problemy szacowania niepewności pomiarów w rutynowych laboratoriach chemicznych    

dr inż. Piotr Pasławski   
Audytor techniczny PCA   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

JAKOŚ czy JAKOŚĆ - świadomy wybór laboratorium    

dr inż. Agnieszka Wiśniewska   
DOCTUS   
Komorniki   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Plazma kontra plazma - optyczna spektrometria emisyjna w badaniach środowiska    

dr hab. Przemysław Niedzielski, prof. UAM   
UAM   
Poznań   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analiza odżywek i suplementów    

dr hab. Ewa Kłodzińska, prof. nadzw. IS-PIB   
Instytut Sportu
Państwowy Instytut Badawczy   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Spójnie o spójności pomiarowej    

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

STATYSTYKA Ślesin 2017

Liczba uczestników: 124.

Liczba wykładów: 23
Dla 18 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 12 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 11 godzin i 15 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

Liczba posterów: 7,
w tym dla 5 zamieszczono streszczenia.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt