O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2015   11 maja 2015 - 13 maja 2015

Metody pomiarowe a jakość wyniku analitycznego

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie sympozjum    

 

 

 

Analityka chemiczna - problemy i wyzwania    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Metody wzbogacania analitów w spektrometrii atomowej w kontekście jakości pomiarów    

prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski
Marzena Cejner, Agnieszka Mróz   
UMCS   
Lublin   

 

 

Zapewnienie jakości pobierania próbek do badań środowiskowych    

dr Piotr Pasławski   
Warszawa   
   

 

 

Nowości firmy Agilent Technologies    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski    
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Nanorurki węglowe w zatężaniu i oznaczaniu pierwiastków śladowych techniką rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej (nagrodzona praca doktorska)    

dr Robert Skorek   
Uniwersytet Śląski   
Katowice   

 

 

Wręczenie Medalu za Zasługi dla Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Nanotechnologia w naukach materiałowych i biomedycynie    

prof. dr hab. Stefan Jurga   
Centrum NanoBioMedyczne   
Poznań   

 

 

Zapewnienie jakości wyników w technikach FSAAS i MIP-OES    

dr hab. Przemysław Niedzielski, prof. UAM   
UAM   
Poznań   

 

 

Oznaczanie krzemu na śladowym poziomie zawartości - obecne możliwości i ograniczenia różnych technik pomiarowych i procedur analitycznych    

dr hab. Zofia Kowalewska, prof. PW   
• Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
Politechnika Warszawska
• OBR S.A.   
Płock   

 

 

Granica wykrywalności - ważny parametr walidacyjny w analizie śladowej    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań   

 

 

Analiza izotopowa, pierwiastkowa i cząsteczkowa, czyli odkrywanie tajemnic przyrody    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Analiza oligonukleotydów za pomocą chromatografii cieczowej    

dr Sylwia Studzińska, Filip Łobodziński,
Rafał Rola, Bogusław Buszewski   
Uniwersytet Mikołaja Kopernika   
Toruń   

 

 

Analiza ultraśladowa na przykładzie związków dioksynopodobnych - problemy z jakością prowadzonych badań    

dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

Analiza ultraśladowa na przykładzie związków dioksynopodobnych - problemy z jakością prowadzonych badań

Adam Grochowalski

Zakład Chemii Analitycznej i Laboratorium Analiz Śladowych, Politechnika Krakowska
agrochow@chemia.pk.edu.pl

Analiza ultraśladowa stawia bardzo ostre kryteria wyboru metody w badaniu wszelkiego rodzaju próbek. Dotyczy to szczególnie oznaczania takich związków jak: dioksyny PCDD/F, polichlorowane bifenyle PCB, polichlorowane naftaleny PCN, heksachlorobenzen HxCBz i pentachlorobenzen PeCBz, polibromowane dibenzodioksyn i furany PBDD/F, mieszane chlorobromodioksyny PXDD/F, Polibromowane bifenyle PBB, chlorowane i bromowane WWA (Cl,Br-PAH), fluorowane pochodne różnych węglowodorów i kwasów organicznych oraz wiele innych [1].

Do oznaczenia tych, zwykle bardzo szkodliwych związków, lub nawet tylko grup tych związków należy stosować urządzenia zapewniające bardzo wysoką selektywność jak i uzyskanie odpowiednio niskiej granicy oznaczalności na poziomie nawet femtogramowym. Uzyskanie obu tych warunków jednocześnie jest niezwykle trudne, o ile w ogóle możliwe w celu jednoczesnej identyfikacji tak dużej liczby związków na tak niskim poziomie stężenia. Aby uzyskać miarodajny wynik oznaczania analitu przy takich wymaganiach niezbędne jest kontrolowanie wszystkich etapów przygotowania próbek do analizy. Można to uzyskać jedynie poprzez użycie wzorców wewnętrznych, znaczonych stabilnymi izotopami 13C, 37Cl lub 2D (metoda rozcieńczeń izotopowych – ID) [2].

W przypadkach zatruć tymi związkami w skali masowej podejmuje się obecnie próby re-analizy zachowanych próbek w celu dokładnego rozpoznania przyczyny i farmakologii tych zatruć. Przykładem jest zatrucie PCB i dioksynami oleju ryżowego w Japonii w 1968 r, gdzie kilka tysięcy osób uległo poważnemu zatruciu (tzw. choroba YUSHO). Podjęto re-analizy w celu dokładnego wyjaśnienia przyczyny zatrucia [3].

Aktualnie, w efekcie usprawnienia większości termicznych procesów technologicznych (spalarnie odpadów, huty, elektrownie), z których emitowane są gazy odlotowe zawartość zanieczyszczeń organicznych w tych gazach jest minimalna. Obecnie podstawowym źródłem dioksyn i innych nieintencjonalnie uwalnianych zanieczyszczeń są procesy niekontrolowane, a zwłaszcza indywidualne ogrzewanie domów złej jakości paliwami lub wręcz odpadami [4].

Ustalenie rzeczywistego zagrożenia związanego z emisją nie znanych jeszcze związków stanowi wyzwanie ekologów, ale przede wszystkim analityki, jako narzędzia rozpoznania. Dlatego przed analityką stawia się bardzo wygórowane wymagania w zakresie selektywności i czułości stosowanych metod. Kluczową rolę odgrywa tu odpowiednie przygotowanie próbek. Większość próbek o złożonych matrycach wymaga nawet kilkunastu etapów izolowania i wzbogacania analitu z ekstraktu, w tym wielokrotnego odparowania i wymiany rozpuszczalników. Może to powodować istotne statystycznie błędy przypadkowe, niemożliwe do kontrolowania w inny sposób jak wspomnianą techniką rozcieńczenia izotopowego. Standardem w analizie ultraśladowej są techniki sprzężone chromatografii gazowej lub cieczowej z tandemową spektrometrią mas GC-MS/MS, LC-MS/MS zwykle z potrójnym analizatorem kwadrupolowym tzw. Triple-Quad, analizatorami czasu przelotu jonu - TOF lub pułapki jonowej ITD. Stosowane są też sprzężenia spektrometru kwadrupolowego z analizatorem TOF lub ITD, potocznie zwane Q-TOF lub Q-Trap. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie analizatora ITD z dwustopniową fragmentacją: elektronami i kolizyjną z atomami He (tzw. CID) lub jonizacją chemiczną. Zasadniczą kwestią jest też uzyskanie dużej sprawności rozdzielania mieszanin oznaczanych związków na kolumnach chromatograficznych [2].

1. Scheringer M. I in. Helsingør statement on poly- and perfluorinated alkyl substances (PFASs). Chemosphere. 114 (2014), 337-9.
2. Doa L., Geladi P., Haglund P. Multivariate data analysis to characterize gas chromatography columns for dioxin analysis. J. Chromatogr. A 1347 (2014) 137–145.
3. Onozuka D., Hirata T., Furue M. Net survival after exposure to polychlorinated biphenyls and dioxins: The Yusho study. Environment International 73 (2014) 28–32.
4. Rahman M. in. Partitioning of dioxins (PCDDs/Fs) in ambient air at urban residential locations. Int. J. Environ. Sci. Technol. 11 (2014) 1897–1910.

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Wyposażenie pomiarowe laboratorium w świetle wymagań spójności pomiarowej     

dyr. Andrzej Hantz   
Centrum Metrologii   
Radom   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Szybki optyczny spektrometr emisyjny ze źródłem wzbudzenia w postaci wirującej plazmy helowej    

dr inż. Andrzej Ramsza   
INOS   
Warszawa   

 

 

Reduce metal analysis times and costs with a new and innovative ICP-OES    

Uwe Noetzel   
Agilent Technologies   
   

 

 

Warsztaty aparaturowe
(rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Najnowszy spektrometr ICP-OES 5100 Agilent Dual View - demonstracja spektrometru    

MS Spektrum   
.   
.   

 

      

Mineralizacja próbek żywności w piecu Multiwave GO z ukierunkowaną wnęką mikrofalową - demonstracja mineralizatora    

dr Mariola Zimoń   
dyr. laboratorium aplikacyjnego   
.   

 

      

Dobra praktyka laboratoryjna w pomiarach spektrofotometrycznych oraz prezentacja spektrofotometru Cary 60    

dr Beata Rozum-Kerstan   
MS Spektrum   
.   

 

 

Atrakcje:
• Gwiazdy tańczą w Ślesinie - nauka salsy
lub
• Tabu-chińczyk - mistrzostwa Ślesina w grach planszowych
lub
• Zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej    

 

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

 

Płyny w stanie nadkrytycznym jako "super" medium do ekstrakcji i chromatografii    

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Metody plazmowe w zastosowaniach Inżynierii Środowiska    

dr hab. inż. Jacek Czerwiński, prof. PL   
Politechnika Lubelska   
Lublin   

 

 

Wielopierwiastkowe, sekwencyjne oznaczanie wybranych pierwiastków techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej po wstępnym zatężaniu na nanomateriałach węglowych    

dr inż. Magdalena Krawczyk   
Politechnika Poznańska   
Poznań   

 

 

Wpływ wybranych elementów cyklu pomiarowego na jakość wyniku analitycznego    

dr Waldemar Korol, dr inż. Sławomir Walczyński,
dr Jolanta Rubaj, dr inż. Graźyna Bielecka   
Instytut Zootechniki PIB
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

 

Spektroskopia IR w analizie materiałów polimerowych    

dr inż. Krzysztof Bajer   
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników   
Toruń   

 

 

Dozowanie w chromatografii gazowej - istotny element analizy     

prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Odchylenie standardowe - od teorii do praktyki    

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

STATYSTYKA Ślesin 2015

Liczba uczestników: 129.

Liczba wykładów: 22
Dla 19 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 3 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 12 godzin

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt