O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2010   17 maja 2010 - 19 maja 2010

Środowisko - zdrowie - żywność

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Kontrola profili i zawartości związków bioaktywnych w owocach i warzywach w trakcie procesów przetwarzania    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Barbara Kusznierewicz
Agnieszka Bartoszek   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Wybrane przykłady korzyści płynących z zastosowania metod rozdzielczych w analizie śladowej    

prof. dr hab. Rajmund Dybczyński   
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej   
Warszawa   

   

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Analiza pierwiastkowa żywności - trendy i wybrane problemy analityczne    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki
Anna Leśniewicz
Jolanta Borkowska-Burnecka   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Składniki mineralne w łańcuchu pokarmowym człowieka: środowisko - suplementy diety    

prof. dr hab. Piotr Szefer   
Akademia Medyczna
Katedra i Zakład Bromatologii   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Postęp w analityce kompleksów glinu w próbkach rzeczywistych nadwarciańskiego hydroekosystemu    

prof. dr hab. Jerzy Siepak   
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wydział Chemii   
Poznań   

   

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Analiza specjacyjna we frakcjonowaniu i specjacja glinu w stałych próbkach środowiskowych w nowym układzie technik łączonych HPIC-FAAS    

dr Marcin Frankowski   
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza   
Poznań   

   

 

Atrakcje:
1. Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
2. Unikatowa wycieczka do kopalni soli w Kłodawie(*)    

 

 

 

Analiza chemiczna a projektowanie żywności funkcjonalnej    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Jak smakują dioksyny, czyli po nitce do kłębka    

dr hab. inż. Adam Grochowalski prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Oznaczanie metali w konwencjonalnych paliwach silnikowych i biopaliwach - potrzeby, metody analityczne, perspektywy rozwoju    

dr Zofia Kowalewska   
OBR Płock   
Płock   

   

 

Przygotowanie próbek do analizy specjacyjnej     

dr Beata Godlewska-Żyłkiewicz   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Specjacja w środowisku glebowym - problemy i możliwości    

dr hab. Ryszard Dobrowolski
Magdalena Marzec   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej    
Lublin   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Nowoczesne techniki analityczne w analizie specjacyjnej chromu i arsenu w próbkach środowiskowych    

dr hab. Danuta Barałkiewicz prof. UAM
Izabela Komorowicz
Karol Sęk   
UAM   
Poznań   

 

 

Warsztaty (zajęcia rotacyjne w podgrupach)    

 

 

      

Pokaz najnowszego mikroskopu elektronowego    

   
COMEF   
   

 

      

Analiza rtęci w próbkach żywności
(podczas demonstracji zostaną wykonane pomiary rzeczywistych próbek)    

   
Testchem   
   

 

      

Pokaz nowego systemu do filtracji membranowej w układzie cross flow    

   
Sartorius   
   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w tkankach kormorana czarnego i wybranych gatunków ryb z zastosowaniem techniki CVAAS    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

 

Viagra dla mózgu    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Akademia Górniczo-Hutnicza
Katedra Biochemii i Neurobiologii   
Kraków   

   

 

Niedobory selenu w wybranych chorobach u ludzi z Podlasia    

prof. dr hab. Maria H. Borawska
Katarzyna Socha
Jolanta Soroczyńska   
Uniwersytet Medyczny, Zakład Bromatologii   
Białystok   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Selen w żywności    

dr Katarzyna Socha
Renata Markiewicz-Żukowska   
Uniwersytet Medyczny, Zakład Bromatologii   
Białystok   

 

 

Ocena realizacji normy żywienia na magnez przez racje pokarmowe stosowane w żywieniu żołnierzy Wojska Polskiego na przestrzeni 30 lat    

płk doc. dr hab. Jerzy Bertrandt   
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii   
Warszawa   

 

Większość procesów fizjologicznych i biochemicznych zachodzących w organizmie odbywa się w obecności lub przy udziale jonów magnezowych. Dlatego też, stosowane w żywieniu żołnierzy racje pokarmowe powinny w pełni pokrywać potrzeby organizmu na ten pierwiastek, z uwzględnieniem specyfiki i charakteru pełnionej służby wojskowej.

Celem pracy była ocena realizacji norm wyżywienia na magnez przez racje pokarmowe stosowane w żywieniu żołnierzy Wojska Polskiego na przestrzeni 30 lat. Zawartość tego pierwiastka w racjach planowanych do spożycia oceniano metoda kalkulacyjną, natomiast jego zawartość w pożywieniu oceniano analitycznie, z zastosowaniem metody spektrofotometrii atomowo-absorpcyjnej (ASA).

Analizie poddano wyniki badań prowadzonych w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w latach 1975-2005. Określono zawartości magnezu w 1568 całodziennych racjach pokarmowych planowanych w żywieniu żołnierzy, oraz w racjach wydanych do spożycia. Uwzględniając zawartości tego pierwiastka w odpadach talerzowych określono także podaż magnezu w racji rzeczywiście spożytej. W oparciu o uzyskane wyniki określono procent realizacji obowiązującej w Wojsku Polskim normy na ten makroelement. Stwierdzono, że średnia zawartość magnezu w całodziennych racjach pokarmowych planowanych w żywieniu żołnierzy Wojska Polskiego wahała się, w zależności od typu racji pokarmowej, w granicach od 402±56,3 mg do 616±54,9 mg. Uzyskane wartości pokrywały obowiązujące normy od 63,8% do 174%. Zawartość tego pierwiastka w racjach wydanych do spożycia była niższa i wahała się w granicach 354,7±63,6 mg do 496,4±78,6 mg, co pokrywało obowiązujące normy w zakresie od 57,6% do 120%. Racje rzeczywiście spożyte przez żołnierzy dostarczały od 268,7 mg do 428,7 mg tego pierwiastka. Pokrywało to obowiązujące normy od 46,7% do 98,2%. Zawartość magnezu w całodziennych racjach pokarmowych zależała od pory roku i wahała się w racjach wydanych do spożycia od 264±47 mg wiosną do 480±40 mg w sezonie jesiennym. Podaż magnezu w racjach planowanych w żywieniu żołnierzy polskich pełniących służbę w ramach pokojowych misji ONZ była wyższa i wynosiła odpowiednio: w Syrii (UNDOF) 477,2±70,2 mg, co stanowiło 129% normy, w Libanie Południowym (UNIFIL) 543±56,4 mg, to jest 146,8% normy i KFOR w Kosovie 702,3±72,4 mg, co stanowiło 121,9% normy. Głównym źródłem magnezu w racjach stosowanych w żywieniu polskich żołnierzy są produkty zbożowe, ziemniaki oraz mleko i jego przetwory. Wykazane, w dziennych racjach pokarmowych stosowanych w żywieniu żołnierzy, niedobory magnezu są wynikiem zarówno wadliwego planowania jadłospisów, jak i niewłaściwej realizacji żywienia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na przestrzeni 30 lat wzrastała podaż magnezu w całodziennych racjach pokarmowych stosowanych w żywieniu żołnierzy, ale także wzrastały wartości tego pierwiastka w sukcesywnie weryfikowanych, obowiązujących w Wojsku Polskim, normach wyżywienia. Należy zaznaczyć, że obowiązujące w Wojsku Polskim normy zawartości magnezu w dziennej racji pokarmowej przewidują znacznie wyższe wartości w porównaniu do norm żywienia przyjętych dla populacji polskiej. Stąd też wartości określone w naszych badaniach, jako niedoborowe, w pełni pokrywały obowiązujące w Polsce normy i nie stwarzają zagrożenia powstawania objawów niedoboru tego pierwiastka u żołnierzy.

 

 

Analiza oddechu - wykorzystanie w diagnostyce medycznej    

dr Tomasz Ligor
Bogusław Buszewski   
UMK, Wydział Chemii   
Toruń   

 

 

Badania biegłości - jak organizować i wykorzystać wyniki    

dr Marek Dobecki   
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera   
Łódź   

 

 

Najnowsze wiadomości ze świata akredytacji    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

   

STATYSTYKA Ślesin 2010

Liczba wykładów: 18
Dla 15 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 10 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 8 godzin i 55 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 2 godziny i 30 minut.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt