O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2009   11 maja 2009 - 13 maja 2009

Zielona Chemia - Nowe Wyzwania Analityki

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zielona chemia analityczna    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

 

Chemiczne i fizyczne metody w analityce - "zieloność" jako parametr analityczny    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki
Jolanta Borkowska-Burnecka
Anna Leśniewicz    
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

PHOTRON Ltd. - Nowe Lampy Deuterowe    

General Director Jeff Green   
Photron Ltd.   
Australia   

 

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

   

 

Ciecze jonowe a techniki separacyjne; problemy i wyzwania    

prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
S. Studzińska, M. Molikiova, P. Kosobucki   
UMK Toruń   
Toruń   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowanie techniki mikrofalowej w chemii analitycznej: nowe wyzwania i możliwości    

prof. dr hab. Henryk Matusiewicz   
Politechnika Poznańska   
Poznań   

   

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowanie techniki generowania wodorków, wzbogacania in situ w „pułapce atomów” i płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej w analizie śladowej i specjacyjnej pierwiastków w próbkach biologicznych i środowiskowych    

dr inż. Magdalena Krawczyk   
Politechnika Poznańska   
Poznań   

 

 

Atrakcje:
1. Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
2. Mistrzostwa Ślesina (minii-golf, bilard, cymbergaj)
3. Sztuka prezentacji    

 

 

 

O kalibrowaniu w spektrometrii atomowej    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Najnowsze metody analityczne stosowane w analizie specjacyjnej    

dr hab. Danuta Barałkiewicz prof. UAM   
UAM   
Poznań   

 

 

Persona non grata, czyli bromowane, organiczne uniepalniacze w świecie zielonej chemii    

dr hab. inż. Adam Grochowalski prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Kalibracja - ważny etap procedury analitycznej    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Kalibracja w spektrometrii atomowej - marzenia, a rzeczywistość    

dr Zofia Kowalewska   
OBR Płock   
Płock   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Chemometryczne ABC    

prof. dr hab. Andrzej Parczewski   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

 

Warsztaty (rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Testchem - pokaz młynka nożowego    

   
   
   

 

      

ERTEC - system mineralizacji MAGNUM    

   
   
   

 

      

Labindex - praktyczne użycie elektrod jonoselektywnych    

   
   
   

 

 

Adsorbenty mikroporowate w analityce pierwiastków szlachetnych    

dr hab. Ryszard Dobrowolski
dr Michał Kuryło   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

   

 

Wielkie Żarcie    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków    

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowania nebulizera ultradźwiękowego NOVA-1/2    

dr inż. Andrzej Ramsza   
INOS   
Warszawa   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Nowe materiały do selektywnego oddzielania i zatężania analitów przed oznaczaniem technikami spektrometrii atomowej    

dr Stanisław Walas   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Chemometria w analityce chemicznej    

prof. dr hab. inż. Jan Mazerski   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

Rozwój metod instrumentalnych doprowadził do sytuacji, w której stosunkowo łatwo uzyskać wiele wartości liczbowych charakteryzujących badaną próbkę. Są to zwykle wartości związane jedynie pośrednio z cechami próbki które są celem analizy. Przykładem takich zestawów danych są na przykład chromatogramy, widma absorpcyjne, odczyty z zestawu czujników itp. Uzyskanie z nich użytecznej informacji wymaga zastosowania odpowiednich technik analizy danych. Technik takich dostarcza nowa, multidyscyplinarna dziedzina wiedzy - chemometria.

Przedmiotem wykładu jest prezentacja podstawowych technik chemometrycznej analizy danych oraz przykłady ich zastosowania w analityce chemicznej. Omówione zostaną bardziej szczegółowo trzy aspekty: i) przygotowanie danych przed właściwą analizą chemometryczną, ii) ocena wiarygodności uzyskanych zależności empirycznych, oraz iii) analiza rozpoznawcza (ang. exploratory analysis) danych wielowymiarowych.

Przed właściwą analizą chemometryczna zbioru danych należy go poddać starannej kontroli i ewentualnie wstępnej obróbce. Obróbka taka ma na celu zwiększenie stosunku sygnału do szumu i ułatwienie dalszej analizy. Problem ten zostanie omówiony na przykładzie widm bliskiej podczerwieni (NIR).

Ponieważ uzyskiwane dane mają najczęściej charakter pośredni, więc jednym z zadań stojących przed chemikiem-analitykiem jest stworzenie zależności kalibracyjnej. Zależność taka wiąże mierzone wartości sygnału (absorbancja, pole pod krzywą, potencjał elektrody) z poszukiwaną wielkością końcową (zawartością analitu, właściwościami materiału). Ostatnio w analityce przemysłowej, towaroznawstwie i analityce środowiskowej pojawiają się propozycje zastosowania zestawu kilku lub kilkunastu niespecyficznych czujników (np. elektrod) do analizy zawartości próbki. Zestawy takie noszą nazwę elektronicznego nosa (do analizy fazy gazowej) lub elektronicznego języka (do analizy cieczy). Pozwalają one na szybką i bezpośrednią analizę złożonych próbek, wymagają jednak zaawansowanych metod kalibracji wielowymiarowej. Przykład zastosowania takiego zestawu czujników zostanie omówiony podczas wykładu.

Analizując duże serie próbek napotykamy na problem określenia wewnętrznej struktury zbioru danych, a w szczególności ustalenie czy dane pochodzą z tej samej populacji generalnej. Zagadnienia tego typu pojawiają się często m.in. w analityce środowiska. Celowi temu służy rodzina technik chemometrycznych znana pod nazwą analizy rozpoznawczej (analizy podobieństwa, analizy skupień). Zastosowanie tych technik na jednym z pierwszych etapów analizy pozwala: i) uzyskać wiele użytecznych informacji o analizowanym zjawisku, oraz ii) zwiększyć wiarygodność modeli zależności tworzonych na podstawie zgromadzonych danych.

Na zakończenie wykładu przedstawione zostaną zalety stosowania technik chemometrycznej analizy danych w praktyce laboratoryjnej.

Pełna wersja referatu:   1385 Kb

   

 

 

Blok Tematyczny „Audyt w Polskich Laboratoriach”    

   
   
   

 

     

dostępna jest pełna wersja referatu

Sterowanie jakością w laboratorium rutynowym - problem widziany okiem audytora technicznego    

prof. dr hab. Ewa Bulska
Uniwersytet Warszawski
dr inż. Piotr Pasławski    
Audytor Techniczny   
   

   

     

dostępna jest pełna wersja referatu

Materiały odniesienia i porównania międzylaboratoryjne jako element sterowania jakością - mit, konieczność czy alibi    

dr inż. Piotr Pasławski   
Audytor Techniczny   
Warszawa   

   

STATYSTYKA Ślesin 2009

Liczba wykładów: 18
Dla 15 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 13 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 9 godzin i 40 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 2 godziny i 15 minut.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt