O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2009   11 maja 2009 - 13 maja 2009

Zielona Chemia - Nowe Wyzwania Analityki

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zielona chemia analityczna    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

 

Chemiczne i fizyczne metody w analityce - "zieloność" jako parametr analityczny    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki
Jolanta Borkowska-Burnecka
Anna Leśniewicz    
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

PHOTRON Ltd. - Nowe Lampy Deuterowe    

General Director Jeff Green   
Photron Ltd.   
Australia   

 

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

   

 

Ciecze jonowe a techniki separacyjne; problemy i wyzwania    

prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
S. Studzińska, M. Molikiova, P. Kosobucki   
UMK Toruń   
Toruń   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowanie techniki mikrofalowej w chemii analitycznej: nowe wyzwania i możliwości    

prof. dr hab. Henryk Matusiewicz   
Politechnika Poznańska   
Poznań   

   

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowanie techniki generowania wodorków, wzbogacania in situ w „pułapce atomów” i płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej w analizie śladowej i specjacyjnej pierwiastków w próbkach biologicznych i środowiskowych    

dr inż. Magdalena Krawczyk   
Politechnika Poznańska   
Poznań   

 

 

Atrakcje:
1. Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
2. Mistrzostwa Ślesina (minii-golf, bilard, cymbergaj)
3. Sztuka prezentacji    

 

 

 

O kalibrowaniu w spektrometrii atomowej    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Najnowsze metody analityczne stosowane w analizie specjacyjnej    

dr hab. Danuta Barałkiewicz prof. UAM   
UAM   
Poznań   

 

 

Persona non grata, czyli bromowane, organiczne uniepalniacze w świecie zielonej chemii    

dr hab. inż. Adam Grochowalski prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

Pożary zawsze budziły strach i od setek lat czynione są usilne starania o odpowiednie zabezpieczenia przed zapaleniem się łatwopalnych materiałów i o możliwość ucieczki z palącego się budynku czy auta. Z drugiej jednak strony jakiekolwiek wprowadzanie dodatkowych substancji zmienia wiele z właściwości fizycznych i fizykochemicznych uniepalnianych materiałów. Nie wszystkie materiały można i należy uniepalniać. W większości przypadków uniepalnia się tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie. Do takich należą: poliolefiny, poliuretany, polistyren, żywice epoksydowe i inne.
Od wielu lat w tym zakresie stosowane są związki bromoorganiczne takie jak polibromowane etery difenylowe (PBDE), polibromowane bifenyle (PBB), heksabromocyklododekan (HBCD) oraz tetrabromobisfenol A (TBBP-A). Podczas palenia się, związki te uwalniają brom, który z rodnikami wodorowymi tworzy HBr. Bardzo stabilny termodynamicznie związek, zakańczający łańcuchową reakcję rodnikową procesu palenia się. Pobiera przy tym znaczną energię. Płomień gaśnie. Niestety, ale produktami termicznej degradacji BFR nie jest jedynie HBr. Powstają inne termodynamicznie stabilne związki organiczne bromu: polibromowane dioksyny i furany (PBDD/F).
Dodatki uniepalniające wprowadzane do polimerów można podzielić na dwie zasadnicze grupy: addytywne i usieciowane. Ta pierwsza grupa stanowi osobne ryzyko. Związki te nie są związane chemicznie z tworzywem, dlatego w podwyższonej temperaturze mogą powoli uwalniać się do środowiska. Ich powszechne stosowanie (np. w styropianie budowlanym, wszelkich obudowach telewizorów, lodówek, pralek i innych urządzeniach elektrycznych gdzie istnieje ryzyko zapalenia powoduje, że bromowane związki organiczne są bez trudu oznaczane w większości próbek środowiskowych i w żywności. Natomiast związki usieciowane w strukturze polimerów (dla przykładu TBBP-A) jakkolwiek nie będą stanowiły zanieczyszczeń ani fazy skondensowanej ani rozproszonej w powietrzu wskutek uwalniania z polimeru, w przypadku pożaru lub utylizacji metodami termicznymi będą stanowiły ryzyko występowania PBDD/F powstających z BFR jako substratów. W badaniach wykonanych w latach 2005 - 2008 w Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej wykazano obecność PBDE praktycznie we wszystkich produktach spożywczych w stężeniu powyżej 1 pg/g tłuszczu. W rybach bałtyckich zawartość PBDE wynosi od 15 do 7000 pg/g tłuszczu, podczas gdy zawartość PBB waha się w granicach 5 - 445 pg/g tłuszczu wyrażona jako suma mas oznaczanych kongenerów w obszarze każdej grupy.
Świadczy to o powszechnym występowaniu BFR w przyrodzie.
Bromowane dioksyny i furany nie są obecnie przedmiotem badań zanieczyszczenia emitowanych spalin, nie ma też dopuszczalnych wartości stężeń tych związków w spalinach, a związki te mają zbliżone własności toksyczne do analogów chlorowanych.
Ze wstępnie wykonanych w Politechnice Krakowskiej badań w urządzeniach energetycznych w Polsce, gdzie rozpoczęto współspalanie paliwa zastępczego w ilości 10 - 20% masy w stosunku do masy węgla kamiennego zmierzono w spalinach wyższą zawartość HBr niż HCl. Należy się spodziewać, że zawartość bromowanych dioksyn i furanów również i w tym przypadku będzie wyższa niż związków chlorowanych.

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Kalibracja - ważny etap procedury analitycznej    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Kalibracja w spektrometrii atomowej - marzenia, a rzeczywistość    

dr Zofia Kowalewska   
OBR Płock   
Płock   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Chemometryczne ABC    

prof. dr hab. Andrzej Parczewski   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

 

Warsztaty (rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Testchem - pokaz młynka nożowego    

   
   
   

 

      

ERTEC - system mineralizacji MAGNUM    

   
   
   

 

      

Labindex - praktyczne użycie elektrod jonoselektywnych    

   
   
   

 

 

Adsorbenty mikroporowate w analityce pierwiastków szlachetnych    

dr hab. Ryszard Dobrowolski
dr Michał Kuryło   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

   

 

Wielkie Żarcie    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków    

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowania nebulizera ultradźwiękowego NOVA-1/2    

dr inż. Andrzej Ramsza   
INOS   
Warszawa   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Nowe materiały do selektywnego oddzielania i zatężania analitów przed oznaczaniem technikami spektrometrii atomowej    

dr Stanisław Walas   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Chemometria w analityce chemicznej    

prof. dr hab. inż. Jan Mazerski   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Blok Tematyczny „Audyt w Polskich Laboratoriach”    

   
   
   

 

     

dostępna jest pełna wersja referatu

Sterowanie jakością w laboratorium rutynowym - problem widziany okiem audytora technicznego    

prof. dr hab. Ewa Bulska
Uniwersytet Warszawski
dr inż. Piotr Pasławski    
Audytor Techniczny   
   

   

     

dostępna jest pełna wersja referatu

Materiały odniesienia i porównania międzylaboratoryjne jako element sterowania jakością - mit, konieczność czy alibi    

dr inż. Piotr Pasławski   
Audytor Techniczny   
Warszawa   

   

STATYSTYKA Ślesin 2009

Liczba wykładów: 18
Dla 15 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 13 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 9 godzin i 40 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 2 godziny i 15 minut.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt