O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2008   12 maja 2008 - 14 maja 2008

Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

    

   
   
   

 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Związki aktywne biologicznie w środowisku. Problemy i wyzwania.    

prof. dr hab. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Zaawansowane technologie pomiarowe a chemia i fizyka procesu analitycznego.    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analiza specjacyjna czy metalomika?    

dr Beata Godlewska   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Nowe techniki spektroskopowe z wykorzystaniem plazmy helowej.    

dr hab. Krzysztof Jankowski   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN
Sponsorzy Nagrody:
GBC Polska
GBC
Photron
    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Diagnostyka plazmy, a techniki wprowadzania próbek.    

dr inż. Adrianna Jackowska   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

 

DIAGNOSTYKA PLAZMY, A TECHNIKI WPROWADZANIA PRÓBEK

A. Jackowska

Katedra Chemii Analitycznej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,
00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3

Ważnym elementem rozwoju nowoczesnych metod spektroskopii optycznej i spektrometrii mas z plazmowymi źródłami wzbudzenia czy jonizacji są badania mające na celu poprawę jakości parametrów analitycznych. Niższe granice wykrywalności pierwiastków lub też poprawę czułości i precyzji pomiarów można osiągnąć opracowując nowe elementy aparatury pomiarowej, a zwłaszcza nowe techniki wprowadzania próbek do plazmy uważane za „słabe ogniowo” metody. Innym istotnym zagadnieniem są badania mające na celu opracowanie nowych procedur analitycznych pozwalających na ograniczenie lub wyeliminowanie wzajemnego wpływu pierwiastków. Z drugiej jednak strony podstawowa wiedza z zakresu fizykochemii plazmy, a zwłaszcza parametry fizyczne plazmy mogą stanowić użyteczne narzędzie do projektowania warunków eksperymentalnych do oznaczania wybranych pierwiastków w konkretnej próbce wprowadzonej za pomocą wybranej techniki. Porównując parametry spektroskopowe plazmy argonowej oraz helowej, a także wpływ parametrów instrumentalnych na te parametry dla różnych technik wprowadzania próbek można wnioskować o optymalnych warunkach wzbudzenia dla konkretnych pierwiastków.
Parametry spektroskopowe wykorzystano również do oceny skuteczności wprowadzanych do plazmy dodatków w celu poprawy konkretnych etapów procesu wzbudzenia lub ograniczenia interferencji spektralnych. Przykładowo, jako dodatek do plazmy argonowej, w której obserwowano znaczny efekt naskórkowy, wprowadzono hel, gaz o wyższym przewodnictwie termicznym oraz wyższej temperaturze elektronów w wyniku, czego uzyskano 2-7 krotną poprawę granic wykrywalności pierwiastków w stosunku do wyników uzyskanych dla plazmy argonowej. Z kolei dodatek węgla do glinokrzemianów podczas ich analizy w plazmie argonowej, wykorzystując CPI jako technikę wprowadzania próbki, zwiększa efektywność odparowania i skutkuje niższymi granicami wykrywalności pierwiastków oraz lepszą precyzją pomiaru.
Innym przykładem jest zastosowanie parametrów fizycznych plazmy do weryfikacji hipotez spotykanych w literaturze, a dotyczących zjawiska kontrakcji, efektu naskórkowego w plazmie argonowej czy mechanizmu wzbudzenia z udziałem metastabilnych cząstek w plazmie argonowej i helowej oraz wpływu wodoru na warunki wzbudzenia w plazmie MIP przy wprowadzaniu lotnych wodorków. Większość autorów uważa, że wprowadzenie wodoru powstałego jako produkt uboczny reakcji tworzenia wodorków prowadzi do destabilizacji plazmy i pogorszenia warunków wzbudzenia, dlatego zaleca się różne procedury mające na celu oddzielenie ubocznych produktów reakcji od wprowadzanego analitu. Ocena wpływu wodoru na parametry fizyczne obydwu plazm pozwoliła stwierdzić, że nadmiar wodoru zasadniczo nie pogarsza warunków wzbudzenia pierwiastków, a niekiedy poprawia.

Pełna wersja referatu:   1370 Kb

   

 

 

Atrakcje:
1. Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
2. Kasyno z przymrużeniem oka
3. Sztuka prezentacji wyników    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

O spektrometrii atomowej i o kryteriach wyboru techniki pomiarowej.    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowanie detektora olfaktometrycznego w ocenie jakości żywności.    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Fakty i mity o szkodliwym działaniu dioksyn i im podobnych zanieczyszczeń.    

dr hab. Adam Grochowalski prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Spójność pomiarowa - konieczny parametr wyniku analitycznego.    

dr inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Nowe możliwości spektrometrii rentgenowskiej.    

dr Tadeusz Glenc   
TESTCHEM   
   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Mikroekstrakcja na upakowanym sorbencie jako nowy sposób przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.    

Mr Jade Antonio   
SGE   
   

 

 

Warsztaty (rotacyjne zajęcia w 4 podgrupach)    

 

 

      

Linde Gaz - Pokaz profesjonalnej instalacji gazowej    

   
   
   

 

      

Spex - Pokaz młynka kriogenicznego do przygotowania trudno mielących się próbek    

   
   
   

 

      

Labindex- Nowoczesne laboratorium    

   
   
   

 

      

Anton Paar - Efektywne sposoby mineralizacji próbek analitycznych    

   
   
   

 

 

Wysokorozdzielcza absorpcyjna spektrometria atomowa - nowe możliwości analityczne metody.    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Fotometria płomieniowa nie do końca zapomniana.    

dr Katarzyna Stec
mgr Mirosław Budryl   
Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych   
   

 

 

Pożądanie.    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Miniaturyzacja w technikach separacyjnych. Polimerowe monolityczne fazy stacjonarne – wytwarzanie i charakterystyka.    

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
dr Michał Szumski   
Uniwersytet Mikołaja Kopernika   
Toruń   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Audyt techniczny w laboratorium – widziane okiem audytora.    

dr Piotr Pasławski   
   
Warszawa   

 

 

BLOK „Akredytacja w Polskich Laboratoriach”    

   
   
   

 

      

Akredytacja i nadzór nad akredytowanym laboratorium – nowe rozwiązania PCA    

Tomasz Wontorski   
Polskie Centrum Akredytacji   
Warszawa   

 

      

Narzędzia doskonalenia systemu zarządzania w działalności technicznej laboratorium    

Teresa Turek-Daruk   
Polskie Centrum Akredytacji   
Warszawa   

 

      

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w laboratorium    

Terasa Turek-Daruk
Tomasz Wontorski   
Polskie Centrum Akredytacji   
Warszawa   

 

STATYSTYKA Ślesin 2008

Liczba uczestników: 115.

Liczba wykładów: 18
Dla 17 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 12 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 9 godzin i 40 minut.

Liczba warsztatów: 4.
Łączny czas trwania warsztatów: 2 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt