O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2008   12 maja 2008 - 14 maja 2008

Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

    

   
   
   

 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Związki aktywne biologicznie w środowisku. Problemy i wyzwania.    

prof. dr hab. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Zaawansowane technologie pomiarowe a chemia i fizyka procesu analitycznego.    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analiza specjacyjna czy metalomika?    

dr Beata Godlewska   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Nowe techniki spektroskopowe z wykorzystaniem plazmy helowej.    

dr hab. Krzysztof Jankowski   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

 

NOWE TECHNIKI SPEKTROSKOPOWE Z WYKORZYSTANIEM PLAZMY HELOWEJ Krzysztof Jankowski

Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,

00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3; kj@ch.pw.edu.pl

Jednym a aktualnych trendów rozwojowych w spektrometrii optycznej i spektrometrii mas są badania nad otrzymaniem efektywnych źródeł plazmy helowej, dla których można się spodziewać wyraźnego wzrostu wydajności procesów wzbudzenia i jonizacji analitów, zwłaszcza w stosunku do pierwiastków o wysokim potencjale wzbudzenia bądź wysokim potencjale jonizacji. Jest to pokaźna grupa pierwiastków, zwłaszcza z grupy niemetali i metaloidów, dla których nie osiągnięto zadawalającej czułości lub selektywności w dotychczas stosowanych technikach spektroskopowych z użyciem plazmy argonowej tj. fluorowce, tlenowce i azotowce oraz niektóre metale np. Ca, Fe, Mn, K, których oznaczanie techniką spektrometrii mas napotyka na trudności wynikające z interferencji poliatomowych z udziałem argonu. Plazma helowa charakteryzuje się wysoką temperaturą elektronów i specyficznym mechanizmem wzbudzenia pierwiastków, a zwłaszcza niemetali, hel charakteryzuje się lepszym przewodnictwem cieplnym, co daje potencjalnie większe możliwości odparowania próbki.
Duże znaczenie dla efektywności oddziaływań próbka-plazma ma geometria wyładowania. Za najbardziej optymalny uznaje się kształt toroidalny, który jednak w przypadku helu jako gazu plazmowego jest trudny do uzyskania. Typowa plazma helowa ma kształt kolumny w osi palnika, a większość wprowadzanego analitu nie pokonuje tzw. efektu naskórkowego plazmy i przepływa równolegle do kolumny plazmy w małym stopniu ulegając wzbudzeniu. Tym niemniej opracowano warunki otrzymywania i przeprowadzono podstawowe badania dla helowej plazmy toroidalnej lub quasi-toroidalnej ICP lub MIP o dużej mocy (około 1 kW).
W ostatnim czasie zaproponowano szereg rozwiązań konstrukcyjnych opartych o wyładowanie jarzeniowe, wyładowanie barierowe, plazmę indukowana za pomocą mikrofal czy plazmę sprzężoną indukcyjnie. Istotnym hamulcem są duże koszty eksploatacyjne urządzenia, wynikające z dużego zużycia gazu (15-22 L min-1). W celu zmniejszenia zużycia helu opracowano nowe konstrukcje palników, a także źródła plazmy helowej pod obniżonym ciśnieniem, jednak pojawiły się nowe problemy. Dobre możliwości daje zastosowanie plazmy indukowanej mikrofalami (He-MIP). Opracowano źródło stabilnej helowej plazmy MIP charakteryzującej się małym przepływem gazu (poniżej 3 L min-1) i małym poborem mocy (do 500 W) w oparciu o rezonator typu TEM. Pierwsze pomiary diagnostyczne i analityczne nowego źródła plazmy helowej potwierdzają możliwość wprowadzania do plazmy stosunkowo dużej ilości aerozolu próbki oraz poprawę parametrów analitycznych w stosunku do klasycznej plazmy helowej. Ponadto, zastosowanie takiego źródła plazmowego może przynieść rozwiązanie problemu niekorzystnego efektu tzw. plazmy wtórnej (secondary discharge), jaki występuje w He-ICP-MS, ponieważ zaobserwowano, że efekt ten zmniejsza się w miarę obniżenia mocy generatora.

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN
Sponsorzy Nagrody:
GBC Polska
GBC
Photron
    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Diagnostyka plazmy, a techniki wprowadzania próbek.    

dr inż. Adrianna Jackowska   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

 

 

Atrakcje:
1. Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
2. Kasyno z przymrużeniem oka
3. Sztuka prezentacji wyników    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

O spektrometrii atomowej i o kryteriach wyboru techniki pomiarowej.    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowanie detektora olfaktometrycznego w ocenie jakości żywności.    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Fakty i mity o szkodliwym działaniu dioksyn i im podobnych zanieczyszczeń.    

dr hab. Adam Grochowalski prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Spójność pomiarowa - konieczny parametr wyniku analitycznego.    

dr inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Nowe możliwości spektrometrii rentgenowskiej.    

dr Tadeusz Glenc   
TESTCHEM   
   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Mikroekstrakcja na upakowanym sorbencie jako nowy sposób przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.    

Mr Jade Antonio   
SGE   
   

 

 

Warsztaty (rotacyjne zajęcia w 4 podgrupach)    

 

 

      

Linde Gaz - Pokaz profesjonalnej instalacji gazowej    

   
   
   

 

      

Spex - Pokaz młynka kriogenicznego do przygotowania trudno mielących się próbek    

   
   
   

 

      

Labindex- Nowoczesne laboratorium    

   
   
   

 

      

Anton Paar - Efektywne sposoby mineralizacji próbek analitycznych    

   
   
   

 

 

Wysokorozdzielcza absorpcyjna spektrometria atomowa - nowe możliwości analityczne metody.    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Fotometria płomieniowa nie do końca zapomniana.    

dr Katarzyna Stec
mgr Mirosław Budryl   
Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych   
   

 

 

Pożądanie.    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Miniaturyzacja w technikach separacyjnych. Polimerowe monolityczne fazy stacjonarne – wytwarzanie i charakterystyka.    

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
dr Michał Szumski   
Uniwersytet Mikołaja Kopernika   
Toruń   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Audyt techniczny w laboratorium – widziane okiem audytora.    

dr Piotr Pasławski   
   
Warszawa   

 

 

BLOK „Akredytacja w Polskich Laboratoriach”    

   
   
   

 

      

Akredytacja i nadzór nad akredytowanym laboratorium – nowe rozwiązania PCA    

Tomasz Wontorski   
Polskie Centrum Akredytacji   
Warszawa   

 

      

Narzędzia doskonalenia systemu zarządzania w działalności technicznej laboratorium    

Teresa Turek-Daruk   
Polskie Centrum Akredytacji   
Warszawa   

 

      

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w laboratorium    

Terasa Turek-Daruk
Tomasz Wontorski   
Polskie Centrum Akredytacji   
Warszawa   

 

STATYSTYKA Ślesin 2008

Liczba uczestników: 115.

Liczba wykładów: 18
Dla 17 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 12 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 9 godzin i 40 minut.

Liczba warsztatów: 4.
Łączny czas trwania warsztatów: 2 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt