O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2007   23 maja 2007 - 25 maja 2007

Kryteria wyboru metody analitycznej w analizie śladowej i ultraśladowej

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analityka śladów - problemy i wyzwania    

prof. dr hab. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

 

Absorpcyjna spektrometria atomowa - kryteria wyboru techniki pomiarowej    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

   

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

   

 

Wybór metody w analizie śladowej a ekstrakcja    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

   

 

Neutronowa analiza aktywacyjna. Jej rola i znaczenie w nieorganicznej analizie śladowej    

prof. dr hab. Rajmund Dybczyński   
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej   
Warszawa   

   

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Sponsorzy Nagrody: GBC Polska - GBC – PHOTRON
     

 

 

 

Identyfikacja dróg nielegalnej syntezy ecstasy w oparciu o specyficzne produkty reakcji ubocznych, przy zastosowaniu GC/MS oraz DIOS/MS    

dr Małgorzata Świst   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

 

Atrakcje:
Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
Zawody Łucznicze    

 

 

 

Korelacja pomiędzy parametrami aerozolu a sygnałem analitycznym w optycznej spektrometrii emisyjnej    

dr hab. Krzysztof Jankowski   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

   

 

Przygotowanie próbek – ważny etap analizy chromatograficznej    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analityczne aspekty oznaczania śladowej ilości wysokotoksycznych zanieczyszczeń organicznych w środowisku i w żywności    

prof. dr hab. Adam Grochowalski   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Materiały odniesienia - kryteria wyboru i zasady stosowania    

dr inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

 

SGE Analytical Science - Producent akcesoriów chromatograficznych    

dr Julian Musset   
SGE Analytical Science   
UK   

   

 

Zewnętrzne potwierdzenia poprawności wskazań spektrofotometrów absorpcyjnych UV, VIS, NIR przy użyciu fitrów wzorcowych    

mgr Adam Żórawski   
Główny Urząd Miar   
Warszawa   

   

 

Warsztaty (rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Linde Gaz - pokaz profesjonalnej instalacji gazowej    

   
   
   

 

      

SPEX - pokaz młynka kriogenicznego do przygotowania trudno mielących się próbek    

   
   
   

 

      

Pokaz aparatury z oferty TESTCHEM    

   
   
   

 

      

Pokaz systemu bezprzewodowej rejestracji temperatury Q-MSystem; Grupa ALCHEM sp. z o.o.    

   
   
   

 

 

Ocena walidacji procedur analitycznych w procesie auditowania    

prof. dr hab. Ewa Bulska, dr Piotr Pasławski   
Uniwersytet Warszawski, PIG   
Warszawa   

 

 

Kryteria wyboru metody analitycznej w badaniach obiektów zabytkowych    

dr Barbara Wagner   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Dr Jekyll and Mr Hyde - our hidden face    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

 

Nowej generacji wypełnienia z odciskiem molekularnym (MIP) do śladowej analizy chromatograficznej ksenobiotyków estrogennych    

dr Renata Gadzała-Kopciuch   
Uniwersytet Mikołaja Kopernika   
Toruń   

 

NOWEJ GENERACJI WYPEŁNIENIA Z ODCISKIEM MOLEKULARNYM (MIP) DO ŚLADOWEJ ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ KSENOBIOTYKÓW ESTROGENNYCH

Renata Gadzała-Kopciuch, Bogusław Buszewski

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul Gagarina7, 87-100 Toruń

W środowisku naturalnym znajduje się bardzo wiele zanieczyszczeń, które w różnym stopniu zagrażają organizmom żywym. Ich powszechne występowanie w wodzie, powietrzu, glebie i żywności powoduje, że różnymi drogami przedostają się do organizmu wywołując niekorzystne zmiany. Toksyczny charakter ksenobiotyków powoduje uszkodzenie prawidłowych czynności ustroju oraz interakcje z białkami ustrojowymi, DNA albo enzymami organelli komórkowych. W wyniku tego następują zaburzenia życiowych procesów biochemicznych, które wpływają na zmianę odpowiedzi ze strony ustroju i odchylenia od stanu prawidłowego. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się monitoringowi i analizie związków wykazujących działanie estrogenne (np. nonylofenole i etoksypochodne czy mikotoksyny). Ich szkodliwy wpływ zmusza do podejmowania szybkich działań nad skutecznymi sposobami ich eliminacji lub chociaż do ich ograniczenia. Związki te występują na dość niskim poziomie stężeń, dlatego koniecznym jest opracowanie selektywnych metod izolowania, oczyszczania i wzbogacania tychże analitów z różnych matryc środowiskowych oraz czułej techniki ilościowego oznaczania.

Podejmując badania mające na celu oznaczanie związków o charakterze estrogennym należy zwrócić uwagę zarówno na etap umożliwiający przygotowanie próbki, jak i końcowe oznaczenie. Bardzo skomplikowanym i trudnym do przygotowania materiałem są próbki biologiczne, które poddać należy ekstrakcji po wcześniejszej obróbce (homogenizacja, osuszanie, itp.). Nowym podejściem jest zastosowanie selektywnych sorbentów w ekstrakcji do fazy stałej, tzn. polimerów z odciskiem molekularnym (MIP - Molecularly Imprinted Polymers). Materiały te otrzymuje się w wyniku polimeryzacji cząsteczki stanowiącej szablon, odpowiedniego monomeru i związku sieciującego. Natomiast cząsteczkę wzorcową może stanowić analit lub związek o podobnym wzorze strukturalnym. W pracy przedstawiono syntezę sorbentu polimerycznego z tzw. odciskiem cyklododecylodihydroksybenzenu – CDHB (związek o podobnej strukturze do zearalenonu) i 17b-estradiolu. Celem prowadzonych badań jest ocena przydatności otrzymanych sorbentów z odciskiem molekularnym do oczyszczania, izolowania i wzbogacania wybranych ksenoestrogenów (tj.: 4-nonylofenol, zearalenon) oraz estradiolu z próbek wody i supernantantów tkanki zwierzęcej.

 

 

Nowe możliwości analityczne spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie połączoną z mikro-próbkowaniem laserowym    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

   

 

Przedstawiamy Polskie Laboratoria    

   
   
   

 

      

Laboratorium    

mgr Wioletta Włodarczyk   
Ekolab   
   

 

      

Zakłady Tłuszczowe "BIELMAR S.A."    

mgr Krzysztof Szczepanik   
Bielmar S.A.   
Bielsko Biała   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowania chromatografii jonowej w analizie śladowej nieorganicznych jonów. Problemy i wyzwania.    

dr hab. Rajmund Michalski   
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN   
Zabrze   

 

STATYSTYKA Ślesin 2007

Liczba wykładów: 18
Dla 14 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 4 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 10 godzin

Liczba warsztatów: 4.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt