O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2007   23 maja 2007 - 25 maja 2007

Kryteria wyboru metody analitycznej w analizie śladowej i ultraśladowej

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analityka śladów - problemy i wyzwania    

prof. dr hab. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

 

Absorpcyjna spektrometria atomowa - kryteria wyboru techniki pomiarowej    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

   

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

   

 

Wybór metody w analizie śladowej a ekstrakcja    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

   

 

Neutronowa analiza aktywacyjna. Jej rola i znaczenie w nieorganicznej analizie śladowej    

prof. dr hab. Rajmund Dybczyński   
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej   
Warszawa   

   

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Sponsorzy Nagrody: GBC Polska - GBC – PHOTRON
     

 

 

 

Identyfikacja dróg nielegalnej syntezy ecstasy w oparciu o specyficzne produkty reakcji ubocznych, przy zastosowaniu GC/MS oraz DIOS/MS    

dr Małgorzata Świst   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

 

Atrakcje:
Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
Zawody Łucznicze    

 

 

 

Korelacja pomiędzy parametrami aerozolu a sygnałem analitycznym w optycznej spektrometrii emisyjnej    

dr hab. Krzysztof Jankowski   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

   

 

Przygotowanie próbek – ważny etap analizy chromatograficznej    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analityczne aspekty oznaczania śladowej ilości wysokotoksycznych zanieczyszczeń organicznych w środowisku i w żywności    

prof. dr hab. Adam Grochowalski   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

Analityczne aspekty oznaczania śladowej ilości wysokotoksycznych zanieczyszczeń organicznych w środowisku i w żywności

Adam Grochowalski
Politechnika Krakowska
agrochow@chemia.pk.edu.pl

Rosnące wymagania w zakresie zarówno liczby oznaczanych, szkodliwych związków organicznych występujących w środowisku i w żywności a także jakości prowadzonych analiz powoduje poszukiwanie bardziej selektywnych i czulszych metod oznaczania tych zanieczyszczeń.

Analiza śladowa związków organicznych ma głównie zastosowanie w odniesieniu do substancji szkodliwych zarówno pochodzenia naturalnego (np. mykotoksyny) oraz antropogenicznych, wśród których są związki celowo produkowane (pestycydy, antypireny, broń chemiczna itd.) a także niepożądane zanieczyszczenia powstające w sposób niekontrolowany w procesach technologicznych lub podczas niewłaściwego spalania paliw energetycznych oraz odpadów.

Wysoka szkodliwość niektórych substancji takich jak np. polichlorowane bifenyle, naftaleny, dioksyny, bromowane antypireny wymaga oznaczania ich na poziomie ppb (1 µg/kg) lub niejednokrotnie ppt (1 ng/kg). Aby uzyskać wiarygodny wynik oznaczania agalitu na tak niskim poziomie - szczególnie w przypadku próbek o bogatej matrycy organicznej - wymagane jest zastosowanie kontroli na wszystkich etapach przygotowania próbek do analizy, w tym ekstrakcji, oczyszczania ekstraktu, jego wzbogacania oraz oznaczania metodami instrumentalnymi. Ze względu na dużą różnorodność składu matryc np. próbek żywności zastosowanie uniwersalnych metod jest praktycznie niemożliwe. Ponadto dostępność materiałów odniesienia w przypadku oznaczania np. dioksyn, bromowanych antypirenów lub polichlorowanych naftalenów etc. jest niewystarczająca. Nie można oleju rybnego lub liofilizowanej tkanki ryby czy mleka w proszku (powszechnie dostępne) zastosować do walidacji procedury oznaczania tych związków w innych produktach żywnościowych jak np. oleje roślinne, mięso wieprzowe czy jaja.

Dlatego też coraz powszechniej wprowadzane są do procedur analitycznych substancji wzorcowe znaczone stabilnymi izotopami (głównie 13C lub 2D) celem kontroli strat analitu w oparciu o metodę tzw. „rozcieńczenia izotopowego”. Ogólnie metoda ta polega na tym, że do próbki przed analizą wprowadzana jest znana masa wzorcowego związku chemicznego (lub mieszaniny związków wzorcowych), identycznymi z tymi, które są przedmiotem oznaczania z tym jednak wyjątkiem, że wyprodukowane w specjalistycznym laboratorium, wprowadzane związki organiczne zawierają wyłącznie węgiel 13C. Zastosowanie detektorów spektrometrii mas pozwala na oznaczanie obok występujących naturalnie w próbce związków oznaczanych jednocześnie ich odpowiedników izotopowo znaczonych. Wprowadzanie dodatkowych znaczników izotopowych może odbywać się na dowolnym etapie zarówno ekstrakcji, jak i oczyszczania i wzbogacania ekstraktu, co pozwala na kontrolę odzysku analitu na każdym z tych etapów. Jest to niemożliwe w przypadku zastosowania innych metod detekcji.

Dlatego też metody przygotowania próbek w analizie śladowej z wykorzystaniem rozcieńczenia izotopowego oraz zastosowanie spektrometrii mas w sprzężeniu z chromatografią gazowa i cieczową staje się coraz powszechniejsze. Wprowadzenie wzorców znaczonych izotopowo ma jeszcze jedną zaletę. Metody przygotowania próbek można znacznie łatwiej zautomatyzować. Na rynku od kilku lat są dostępne np. systemy PowerPrepTM m.in. przez FMS Fluid Management Systems jako systemy sprzężone z możliwością jednoczesnej ekstrakcji (PLE, GPC, SPE itd.) i oczyszczania ekstraktu wraz ze wzbogaceniem, zapewniające ponadto znacznie większą precyzję szczególnie w zakresie odzysku analitu w złożonych, wieloetapowych procesach usuwania składników matrycy. Metody automatyczne są bardzo kosztowne i opłacalne jedynie w laboratoriach wykonujących rutynowo dużą liczbę analiz.

Pełna wersja referatu:   5984 Kb

   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Materiały odniesienia - kryteria wyboru i zasady stosowania    

dr inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

 

SGE Analytical Science - Producent akcesoriów chromatograficznych    

dr Julian Musset   
SGE Analytical Science   
UK   

   

 

Zewnętrzne potwierdzenia poprawności wskazań spektrofotometrów absorpcyjnych UV, VIS, NIR przy użyciu fitrów wzorcowych    

mgr Adam Żórawski   
Główny Urząd Miar   
Warszawa   

   

 

Warsztaty (rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Linde Gaz - pokaz profesjonalnej instalacji gazowej    

   
   
   

 

      

SPEX - pokaz młynka kriogenicznego do przygotowania trudno mielących się próbek    

   
   
   

 

      

Pokaz aparatury z oferty TESTCHEM    

   
   
   

 

      

Pokaz systemu bezprzewodowej rejestracji temperatury Q-MSystem; Grupa ALCHEM sp. z o.o.    

   
   
   

 

 

Ocena walidacji procedur analitycznych w procesie auditowania    

prof. dr hab. Ewa Bulska, dr Piotr Pasławski   
Uniwersytet Warszawski, PIG   
Warszawa   

 

 

Kryteria wyboru metody analitycznej w badaniach obiektów zabytkowych    

dr Barbara Wagner   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Dr Jekyll and Mr Hyde - our hidden face    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

 

Nowej generacji wypełnienia z odciskiem molekularnym (MIP) do śladowej analizy chromatograficznej ksenobiotyków estrogennych    

dr Renata Gadzała-Kopciuch   
Uniwersytet Mikołaja Kopernika   
Toruń   

 

 

Nowe możliwości analityczne spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie połączoną z mikro-próbkowaniem laserowym    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

   

 

Przedstawiamy Polskie Laboratoria    

   
   
   

 

      

Laboratorium    

mgr Wioletta Włodarczyk   
Ekolab   
   

 

      

Zakłady Tłuszczowe "BIELMAR S.A."    

mgr Krzysztof Szczepanik   
Bielmar S.A.   
Bielsko Biała   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowania chromatografii jonowej w analizie śladowej nieorganicznych jonów. Problemy i wyzwania.    

dr hab. Rajmund Michalski   
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN   
Zabrze   

 

STATYSTYKA Ślesin 2007

Liczba wykładów: 18
Dla 14 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 4 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 10 godzin

Liczba warsztatów: 4.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt