O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2007   23 maja 2007 - 25 maja 2007

Kryteria wyboru metody analitycznej w analizie śladowej i ultraśladowej

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analityka śladów - problemy i wyzwania    

prof. dr hab. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

 

Absorpcyjna spektrometria atomowa - kryteria wyboru techniki pomiarowej    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

   

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

   

 

Wybór metody w analizie śladowej a ekstrakcja    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

   

 

Neutronowa analiza aktywacyjna. Jej rola i znaczenie w nieorganicznej analizie śladowej    

prof. dr hab. Rajmund Dybczyński   
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej   
Warszawa   

   

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Sponsorzy Nagrody: GBC Polska - GBC – PHOTRON
     

 

 

 

Identyfikacja dróg nielegalnej syntezy ecstasy w oparciu o specyficzne produkty reakcji ubocznych, przy zastosowaniu GC/MS oraz DIOS/MS    

dr Małgorzata Świst   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

 

Atrakcje:
Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
Zawody Łucznicze    

 

 

 

Korelacja pomiędzy parametrami aerozolu a sygnałem analitycznym w optycznej spektrometrii emisyjnej    

dr hab. Krzysztof Jankowski   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

   

KORELACJA POMIĘDZY PARAMETRAMI AEROZOLU A SYGNAŁEM ANALITYCZNYM W OPTYCZNEJ SPEKTROMETRII EMISYJNEJ

Krzysztof Jankowski
Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,
00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3; kj@ch.pw.edu.pl


Doskonalenie urządzeń stosowanych do rozpylania roztworów próbek oznaczanych technikami optycznej spektrometrii atomowej jest ciągle aktualnym kierunkiem badań. W ostatnim czasie pojawiły się nowe rozwiązania konstrukcyjne rozpylaczy i komór mgielnych do separacji aerozolu. Sposób wprowadzania próbki do obszaru wzbudzenia w technikach spektroskopowych ma decydujący wpływ na jakość pomiarów analitycznych. Idealne urządzenie do wprowadzania próbki ciekłej w postaci aerozolu powinno spełniać następujące wymagania: duża wydajność transportu oznaczanego pierwiastka do źródła wzbudzenia przy małej wydajności transportu rozpuszczalnika, dobra odtwarzalność parametrów aerozolu i jego transportu, minimalne efekty pamięci, niezależność parametrów aerozolu od składu matrycy próbki w jak najszerszym zakresie oraz łatwość obsługi. Parametry aerozolu takie jak przepływ masowy próbki, ilość wprowadzanego rozpuszczalnika, rozmiary kropel i ich prędkość przemieszczania się w strumieniu gazu mają decydujący wpływ na kluczowe parametry analityczne opracowywanej metody takie jak czułość pomiaru, poziom i szumy tła, szumy sygnału i wartości granic wykrywalności oznaczanych pierwiastków. Chociaż oferta producentów rozpylaczy umożliwia wybór rozwiązań odpowiednich do określonej aplikacji, to jednak nadal zauważa się pewne ograniczenia tej techniki wprowadzania próbek. Procesy tworzenia aerozolu, selekcji odpowiednich kropel i ich transportowania do plazmy, a także desolwacja aerozolu i przemiany zachodzące w obszarze wzbudzenia są zależne od szeregu parametrów, zwłaszcza przy rozpylaniu pneumatycznym, i w różnym stopniu wpływają na dokładność, precyzję i czułość pomiaru analitycznego. Obecnie największe znaczenie przypisuje się procesowi desolwacji aerozolu. Trudność w budowaniu modeli opisujących wpływ parametrów aerozolu na rejestrowany sygnał analityczny potęguje fakt, że wielkość i charakter obserwowanych efektów zależy od właściwości oznaczanych pierwiastków i pierwiastków stanowiących matrycę próbki. Współczesne konstrukcje rozpylaczy pozwalają na uzyskiwanie aerozolu o bardzo małych rozmiarach kropel (poniżej 5 mm), czego następstwem jest wzrost czułości i precyzji sygnału analitycznego. Nie prowadzi to jednak do wyeliminowania interferencji związanych ze składem matrycy próbki. Wpływ efektów matrycowych na parametry analityczne opracowywanej metody wzrasta w miarę wydłużania drogi transportu aerozolu do plazmy i na skutek wprowadzenia etapu desolwacji aerozolu. Na przykładzie porównania parametrów mechanicznych, użytkowych i spektroskopowych różnych typów rozpylaczy przedstawiono niektóre problemy związane z optymalizacją procesu rozpylania próbki pod kątem poprawy parametrów sygnału analitycznego. Aby uzyskać pełne możliwości analityczne należy uwzględnić parametry pracy rozpylacza oraz parametry pracy źródła wzbudzenia. Szczególnie zwrócono uwagę na zależność pomiędzy ilością wprowadzanego aerozolu i rozmiarami kropel wprowadzanych do plazmy, a wielkością i stabilnością uzyskiwanego sygnału analitycznego i w konsekwencji granicami wykrywalności pierwiastków. Pomiary spektroskopowe prowadzono zarówno techniką ICP-OES jak i MIP-OES.

 

 

Przygotowanie próbek – ważny etap analizy chromatograficznej    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analityczne aspekty oznaczania śladowej ilości wysokotoksycznych zanieczyszczeń organicznych w środowisku i w żywności    

prof. dr hab. Adam Grochowalski   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Materiały odniesienia - kryteria wyboru i zasady stosowania    

dr inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

 

SGE Analytical Science - Producent akcesoriów chromatograficznych    

dr Julian Musset   
SGE Analytical Science   
UK   

   

 

Zewnętrzne potwierdzenia poprawności wskazań spektrofotometrów absorpcyjnych UV, VIS, NIR przy użyciu fitrów wzorcowych    

mgr Adam Żórawski   
Główny Urząd Miar   
Warszawa   

   

 

Warsztaty (rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Linde Gaz - pokaz profesjonalnej instalacji gazowej    

   
   
   

 

      

SPEX - pokaz młynka kriogenicznego do przygotowania trudno mielących się próbek    

   
   
   

 

      

Pokaz aparatury z oferty TESTCHEM    

   
   
   

 

      

Pokaz systemu bezprzewodowej rejestracji temperatury Q-MSystem; Grupa ALCHEM sp. z o.o.    

   
   
   

 

 

Ocena walidacji procedur analitycznych w procesie auditowania    

prof. dr hab. Ewa Bulska, dr Piotr Pasławski   
Uniwersytet Warszawski, PIG   
Warszawa   

 

 

Kryteria wyboru metody analitycznej w badaniach obiektów zabytkowych    

dr Barbara Wagner   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Dr Jekyll and Mr Hyde - our hidden face    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

 

Nowej generacji wypełnienia z odciskiem molekularnym (MIP) do śladowej analizy chromatograficznej ksenobiotyków estrogennych    

dr Renata Gadzała-Kopciuch   
Uniwersytet Mikołaja Kopernika   
Toruń   

 

 

Nowe możliwości analityczne spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie połączoną z mikro-próbkowaniem laserowym    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

   

 

Przedstawiamy Polskie Laboratoria    

   
   
   

 

      

Laboratorium    

mgr Wioletta Włodarczyk   
Ekolab   
   

 

      

Zakłady Tłuszczowe "BIELMAR S.A."    

mgr Krzysztof Szczepanik   
Bielmar S.A.   
Bielsko Biała   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowania chromatografii jonowej w analizie śladowej nieorganicznych jonów. Problemy i wyzwania.    

dr hab. Rajmund Michalski   
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN   
Zabrze   

 

STATYSTYKA Ślesin 2007

Liczba wykładów: 18
Dla 14 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 4 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 10 godzin

Liczba warsztatów: 4.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt