O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2006   15 maja 2006 - 17 maja 2006

Od przygotowania próbki do wyniku - czyli metrologiczne aspekty w analizie spektralnej

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Przygotowanie próbek - klucz do sukcesu analitycznego    

prof. dr hab. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Metody znormalizowane vs. metody własne w aspekcie zasad metrologii chemicznej i wymagań akredytacyjnych    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Nowości z GBC    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC   
Warszawa   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Jakość wyniku analitycznego w analizie spektrochemicznej - wybrane aspekty    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Historia i znaczenie materiałów odniesienia dla nieorganicznej analizy śladowej    

prof. dr hab. Rajmund Dybczyński   
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej   
Warszawa   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Postęp i kierunki rozwoju metod przygotowania próbek (mineralizacja, roztwarzanie) w analitycznej spektrometrii atomowej (AAS, AFS, OES)    

prof. dr hab. Henryk Matusiewicz   
Politechnika Poznańska   
Poznań   

   

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Opracowanie metod analitycznych przeznaczonych do charakterystyki dodatków żywnościowych i pasz na bazie drożdży wzbogaconych w selen    

dr Aleksandra Pałatajko   
ISAS - Institute for Analytical Sciences   
Dortmund   

   

 

Wycieczki:
do Bazyliki Licheńskiej
do Muzeum w Biskupinie    

 

   

dostępna jest pełna wersja referatu

O przenoszeniu błędów w analizie chemicznej    

prof. dr hab. Andrzej Parczewski   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Co proponuje Testchem?    

dr Tadeusz Glenc   
TESTCHEM   
   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Niepewność wyniku - niepewność pomiaru    

dr inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

 

Nowe aplikacje wykonane przy użyciu spektrometru ICP-MS-TOF Optimass 8000    

dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Australia   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Techniki zagęszczania analitu w spektrometrii atomowej w aspekcie walidacji procedury analitycznej    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

   

 

Nowatorskie rozwiązanie do prowadzenia gospodarki magazynowej w laboratorium    

mgr inż. Maria Ramsza,
mgr Roman Skłodowski   
Selmar   
Warszawa   

   

 

Warsztaty (rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

 - Program Laboratorium 2000 - gospodarka magazynowa w laboratorium    

   
   
   

   

      

  - GBC TRUCK – pokaz mobilnego laboratorium, pracujące aparaty (spektrometr ASA, spektrometr ICP-MS-TOF)    

   
   
   

   

      

  - Pokaz aparatury z oferty TESTCHEM    

   
   
   

   

      

 - Systemy mikrofalowe firmy ERTEC    

   
   
   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Gazy specjalne. Właściwy produkt, właściwa jakość.    

Manager Generalny Łukasz Han,
Manager na Europę Flavio Finotello   
Linde Gazy   
   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES    

dr Piotr Pasławski   
Państwowy Instytut Geologiczny   
Warszawa   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Możliwości analityczne ablacji laserowej w połączeniu z techniką ICP-MS-TOF    

dr Iwona Szynkowska   
Politechnika Łódzka   
Łódź   

   

 

Wróg czy przyjaciel, czyli rozmowy o bólu    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Analiza śladowa pierwiastków w żywności zwierzęcego pochodzenia - ocena jakości badań    

dr Józef Szkoda   
Państwowy Instytut Weterynarii   
Puławy   

   

 

Przedstawiamy Polskie laboratoria    

   
   
   

 

     

dostępna jest pełna wersja referatu

Nebulizer mikrokapilarny – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy rozwoju    

dr inż. Andrzej Ramsza   
Instytut Optyki Stosowanej   
Warszawa   

   

     

dostępna jest pełna wersja referatu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna    

mgr Małgorzata Matuszczyk   
WSSE   
Kielce   

   

     

dostępna jest pełna wersja referatu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska    

mgr inż. Krystyna Goszczyńska   
WIOŚ   
Płock   

   

Laboratorium stanowi integralną część Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i realizuje ustawowe zadania polegające na prowadzeniu badań stanu środowiska, wykonywaniu pomiarów i badań kontrolnych w jednostkach organizacyjnych oraz badań na potrzeby wynikające z nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Laboratorium prowadzi szeroki zakres badań wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleb, odpadów, imisji i emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu przemysłowego i komunikacyjnego.

Laboratorium pracuje w trzech podstawowych obszarach:

analityka w zakresie zanieczyszczeń fizykochemicznych wszystkich komponentów środowiska,

badania mikrobiologiczne wód, gleb, powietrza, ścieków i osadów oraz badania hydrobiologiczne wód powierzchniowych i osadów czynnych,

badania i pomiary terenowe w szerokim zakresie pomiarów jakości powietrza i gazów odlotowych, pomiary hałasu oraz pobór wszelkiego rodzaju próbek do badań laboratoryjnych.

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie (w tym w delegaturach) funkcjonują 4 laboratoria legitymujące się certyfikatami akredytacji laboratorium badawczego wydanymi przez Polskie Centrum Akredytacji. Poszczególne laboratoria poza swoim podstawowym zakresem specjalizują się w specyficznych metodach analitycznych. Ze względu na rozległy obszar województwa mazowieckiego podstawowe badania, w tym także oznaczenia metodami spektrofotometrii absorpcji atomowej i chromatografii gazowej wszystkich komponentów, wykonywane są w każdym laboratorium i obejmują obszar objęty nadzorem delegatur.

Wykaz laboratoriów WIOŚ posiadających certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego

Lokalizacja laboratorium
Numer certyfikatu i data ważności
Badany obszar


Warszawa
Nr AB 322 ważny do dnia 07.12.2007
wody i ścieki, gazy odlotowe, gleby osady i odpady, pobieranie próbek, hałas


Laboratorium Delegatury w Ciechanowie
Nr AB 125 ważny do dnia 03.08.2007
wody i ścieki, hałas, gleby i osady, pobieranie próbek


Laboratorium Delegatury w Płocku
Nr AB 111 ważny do dnia 15.06.2007
wody i ścieki, gazy odlotowe, gleby, osady i odpady, pobieranie próbek, hałas


Laboratorium Delegatury w Radomiu
Nr AB 140 ważny do dnia 16.10.2007r
wody i ścieki, gazy odlotowe


Laboratoria prowadzą badania i pomiary w oparciu o polskie i międzynarodowe normy, zarządzenia GIOŚ, noty aplikacyjne producentów aparatury bądź własne sprawdzone i udokumentowane metody. Od wielu lat biorą udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości, uzyskując bardzo dobre wyniki, co jest potwierdzeniem kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia personelu. Poziom oraz jakość wykonywanych w laboratoriach pomiarów i analiz w istotny sposób warunkuje realizację ustawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, gdyż uzyskane wyniki stanowią podstawę do oceny funkcjonowania zakładów, stanu środowiska i zachodzących w nim zmian.

Pełna wersja referatu:   552 Kb

   

 

 

W poznawaniu tajemnic przyrody - czyli kolejne słów kilka o wodorków generowaniu    

dr Przemysław Niedzielski   
Uniwersytet A. Mickiewicza   
Poznań   

 

STATYSTYKA Ślesin 2006

Liczba wykładów: 19
Dla 15 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 18 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 10 godzin i 10 minut.

Liczba warsztatów: 4.
Łączny czas trwania warsztatów: 2 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt