O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2005   6 czerwca 2005 - 8 czerwca 2005

Analiza specjacyjna - nowe wyzwania dla współczesnych metod spektroskopowych

 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

 

GBC - Blaski i cienie wieloletniej obecności na rynku    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC   
Warszawa   

 

 

Małe jest piękne - słów parę o miniaturyzacji w technikach separacyjnych    

prof. dr hab. Bogusław Buszewski   
Uniwersytet Mikołaja Kopernika   
Toruń   

 

 

O widmie emisyjnym atomów, jonów i molekuł - od gwiazd do laboratorium analitycznego    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

 

 

Spektrometria atomowa jako narzędzie w rozwiązywaniu problemów analitycznych    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Co nowego po KBN-ie    

prof. dr hab. Henryk Koroniak,
Członek Rady Nauki   
Uniwersytet Adama Mickiewicza   
Poznań   

 

 

Walidacja metodyki analitycznej - aspekty praktyczne    

dr inż. Piotr Konieczka,
prof. dr hab. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Analiza specjacyjna od XIX do XXI wieku    

prof. dr hab. Adam Hulanicki   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Metodologiczne problemy oznaczania platyny i palladu w roślinach i pyle drogowym    

dr Barbara Leśniewska   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Wycieczki: (1) do Bazyliki Licheńskiej lub (2) lot balonem    

 

 

 

Środki podobnie działające do alkoholu w organizmie kierowcy    

doc dr hab. Maria Kała   
Instytut Ekspertyz Sądowych   
Kraków   

 

W praktyce eksperckiej w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie odnotowano wzrost liczby kierowców, którzy będąc po przyjęciu środków obniżających sprawność psychomotoryczną spowodowali wypadek drogowy. Wzrost ten jest związany z wprowadzeniem przepisów prawnych zabraniających prowadzenia samochodu po przyjęciu środków podobnie działających do alkoholu oraz nakazujących wykonywanie badań w celu ustalenia obecności tych środków w organizmie kierującego.

Przepisy są kontrowersyjne. Funkcjonują w nich dwa różne pojęcia określające stan, w którym kierowca znajduje się po przyjęciu środków psychoaktywnych. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym w art. 45 ust. 1 zakazuje prowadzenia pojazdów w stanie po użyciu środka podobnie działającego do alkoholu, natomiast kodeks karny w art. 178 wprowadza obostrzenie kary za spowodowanie wypadku w stanie pod wpływem środka odurzającego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. środki wykrywa się w ślinie pobranej od kierującego na drodze, przy użyciu metod nie wymagających badania laboratoryjnego. Wymaganie to spełniają jedynie urządzenia wykorzystujące reakcje immunochemiczne. Dodatni wynik badania śliny takimi metodami ma ograniczoną wartość dowodową i może być uznany za wstępnie dodatni. Potwierdzeniem tego wyniku powinna być analiza próby krwi metodami chromatograficznymi w wyspecjalizowanym laboratorium.

Rozporządzenie wymienia 5 grup środków jako działających podobnie do alkoholu, w tym leków z grupy benzodiazepin, co nie stanowi wykazu kompletnego. Polemikę budzi również brak jednoznacznej wykładni wymienionego w k.k. pojęcia środek odurzający. Wobec powyższego przy zaistniałym wypadku drogowym zakres badań powinien być szerszy niż przy kontroli drogowej.

Dla objętych kontrolą opiatów, kokainy, tetrahydrokannabinoli, amfetaminy i jej analogów wprowadzono zerową tolerancję dla obecności we krwi kierowcy biomarkerów przyjęcia tych środków. Zerowa tolerancja narzuca wprowadzenie minimalnej wymaganej granicy oznaczalności wymienionych środków metodami laboratoryjnymi. Oznaczanie przyjętego związku w różnych materiałach (ślinie, krwi, moczu, włosach) ma różną wartość dowodową w odniesieniu do jego oddziaływania na organizm.

Nie jest możliwe wprowadzenie wartości progowych (jak to ma miejsce w przypadku alkoholu), które rozgraniczałyby prawie obojętny i niekorzystny wpływ środków podobnie działających do alkoholu na organizm ludzki, a szczególnie na sprawność psychomotoryczną. Wynik analizy toksykologicznej może być zinterpretowany w odniesieniu do ustalenia, czy kierujący znajduje się w stanie po użyciu lub pod wpływem środka podobnie działającego do alkoholu po wykazaniu we krwi aktywnej i nieaktywnej jego formy (związku macierzystego i/lub metabolitów).

Orzeczenie o obniżeniu sprawności psychofizycznej kierowcy spowodowanej przyjęciem leku wymaga wielu ustaleń i wielodyscyplinarnych badań oraz rozpatrzenia każdego przypadku indywidualnie. Kompleksowe podejście obejmuje m.in. wyznaczenie stężenia leku, badanie lekarskie, ocenę upośledzenia funkcji OUN, oceny zaburzeń równowagi, wzroku, chodu, przeprowadzenie testów psychotechnicznych. Orzeczenie wydaje lekarz.

Naukowcy z całego świata poszukują parametrów określających w sposób niewątpliwy stan osoby, będącej pod wpływem środka farmakologicznego. Ocenia się wpływ leków na różne elementy motoryki człowieka. Często punktem odniesienia w tej ocenie są zaburzenia towarzyszące spożyciu alkoholu w dawce prowadzącej do prawnie określonego stanu nietrzeźwości. Podejmuje się próby wprowadzenia tzw. równoważników alkoholu. Szacuje się ryzyko popełnienia wypadku przy wyznaczonym stężeniu środka obniżającego sprawność psychofizyczną w odniesieniu do znanego ryzyka występującego przy różnych stężeniach alkoholu.

 

 

Wybrane problemy oznaczania rtęci z zastosowaniem analizatorów    

dr Tadeusz Glenc   
TESTCHEM   
Pszów   

 

 

Nowe wcielenie spektrometru ICP-MS-TOF Optimass 8000    

dr Andrew Saint,
dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Australia   

 

 

Jajo - bomba cholesterolowa czy mikroelementowa    

prof. dr hab. Maciej Jarosz   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

 

 

Frakcjonowanie pierwiastków śladowych w glebach i osadach    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

 

 

Kodowanie próbek - kaprys czy potrzeba    

mgr inż. Maria Ramsza   
SELMAR   
Warszawa   

 

 

Warsztaty Aparaturowe (rotacyjne zajęcia w podgrupach)
Pokazy aparatury oraz systemu LABORATORIUM 2000    

 

 

      

* kodowanie próbek za pomocą systemu LABORATORIUM 2000    

   
   
   

 

      

* GBC TRUCK – pokaz mobilnego laboratorium (pracujące przyrządy: spektrometr ASA, spektrometr ICP-MS-TOF)    

   
   
   

 

      

* pokaz analizator rtęci MA-2 - TESTCHEM    

   
   
   

 

      

* pokaz mineralizator mikrofalowy ANTON PAAR    

   
   
   

 

 

Zastosowanie gazów specjalnych firmy Linde Gas w laboratoriach analitycznych    

Manager Generalny Dariusz Bronz,
Manager na Europę środkowowschodnią Flavio Finotello   
Linde Gas   
Warszawa   

 

 

Blaski i cienie stosowania stałych sorbentów w analizie specjacyjnej pierwiastków    

prof. dr Krystyna Pyrzyńska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Piekło i Niebo w jednym mózgu stały, czyli rzecz o alkoholu, narkotykach i kacu    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

 

Specjacja ołowiu w roślinach    

dr hab. Danuta Barałkiewicz   
Uniwersytet Adama Mickiewicza   
Poznań   

 

 

Systemy przygotowania próbek emitujące energię mikrofalową w sposób niepulsacyjny    

dr Mariola Wasilewska   
   
Kędzierzyn-Koźle   

 

 

Przedstawiamy polskie laboratoria    

   
   
   

 

      

Państwowy Instytut Weterynarii    

doc Teresa Szprengier-Juszkiewicz   
Państwowy Instytut Weterynarii   
Puławy   

 

      

POCH S.A.    

mgr inż. Magdalena Szczepankiewicz   
POCH S.A.   
Gliwice   

 

      

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów    

mgr Krzysztof Trybulec   
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów   
Katowice   

 

 

Technika generowania wodorków w badaniu środowiska - po co nam analiza specjacyjna    

dr Przemysław Niedzielski   
Uniwersytet Adama Mickiewicza   
Poznań   

 

STATYSTYKA Ślesin 2005

Liczba wykładów: 20
Dla 19 wykładów zamieszczono streszczenia.
Łączny czas trwania wykładów: 10 godzin i 15 minut.

Liczba warsztatów: 4.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt